Miss Young

Hello, I am Miss Young. I received the following email. It is a socalled "Advance Fee Fraud" letter, where I am promised millions for my assistance. These stories are all lies, and if I respond, sooner or later I will be asked to pay a fee. If I pay, another fee will quickly come up, and it will continue that way until I give up or run out of money. I will never see the millions, because they never existed.

If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.


Mrs

polish


Dnia 17-12-2011 o godz. 16:07 Anashe Mlambo napisał(a):


Mj Najdroższy;

Doceniam, że wydobył czas na pisanie, nawet jeśli nie widzieli mnie i wierzą, że ta przyjaźń będzie oparta na zaufaniu i miłości Bardzo lubię mieć dobre stosunki z Wami i mam specjalnego powodu postanowiłem skontaktować się z Tobą. Postanowiłem skontaktować się ze względu na pilny charakter mojej sytuacji tu i po przeczytaniu Twojego profilu.

Jestem panna Anashe Lyson Mlambo, 26 lat drugi rok student medycyny, mj ojciec błogosławionej pamięci według nazwy Pan Lyson Mlambo przewodniczący [MDC] Ruch partii Demokratycznej Zmiany w komisji dyscyplinarnej, mj zmarły ojciec był jednym z 3 urzędnikw Mutambara MDC, że zginął w wypadku samochodowym w dniu 25 kwietnia 2010 roku.

Urzędnikw zaangażowanych w wypadku samochodowym były sekretarz Lands i Rolnictwa Pan Renson Gasela, Mj zmarły ojciec pana Lyson Mlambo przewodniczącego partii komisji dyscyplinarnej i montaż kobiet dla Midlands południe pani Ntombizodwa Gumbo zginął na miejscu, gdy ich pojazd wbił się w kierunku stacjonarnego z ładowaczem czołowym 25 km poza Zvishavane na drodze do Gweru na tym najbardziej przerażających w sobotni wieczr.

Możesz przeczytać więcej o moim kraju, w BBC News.

http://nehandaradio.com/2010/04/25/3-mdc-m-officials-killed-in-car-crash/
http://www.zimeye.org/?p=16762


W rzeczywistości w poszukiwaniu uczciwe i wiarygodne osoby, ktra pomoże mi przenieść się do świata zachodniego na lepsze życie i wybrali się z Tobą skontaktować po modlitwie i wierzę, że nie będziesz prbował mnie oszukać, ale raczej mnie jak swoich. Choć można się zastanawiać, dlaczego jestem tak szybko, dając do ciebie, nie widząc ciebie, dobrze powiem, że mj instynkt jeszcze mwi, że można być prawdziwym dla mnie.

Krtko, chciałbym ujawnić wiele, jeśli pomożesz mi przenieść się do kraju z substancji, ktre i odziedziczone po moich rodzicw. Mam znaczne kwoty 4.600 dolarw Million co i jak inwestować w swj kraj w dochodowe przedsięwzięcia ktrym mają doradzać i wykonanie widząc, że nie mam doświadczenia w biznesie teraz.

Jednak będę do przodu Państwu wszystkich niezbędnych dokumentw na potwierdzenie przyjęcia mi pomc w zakresie przesyłania i inwestycji funduszu. Jak możesz mi pomc w inwestycji, i będzie jak do ukończenia studiw, jak byłem w 1-szy rok na uniwersytecie, kiedy kryzys zaczął.

Moim zamiarem jest, aby zrekompensować Państwu 30% całkowitej ceny za swoje usługi, a saldo jest mj kapitał inwestycyjny. To jest powd, dlaczego zdecydowałem się z Tobą skontaktować. Prosimy wszystkie komunikaty powinny być poprzez ten adres e-mail tylko dla celw poufnych.

Jak tylko otrzymasz pozytywną odpowiedź pokazuje swoje zainteresowanie będę umieścić rzeczy do działania natychmiast. W świetle powyższego, będę docenić pilną wiadomość wskazując na zdolność i gotowość do obsługi tej transakcji szczerze.

Oczekiwanie na pilne i pozytywną odpowiedź, Proszę mieć to tylko dla siebie proszę i błagam nie ujawniać go till i przyjść, gdy fundusz został przeniesiony.

Z całym szacunkiem, jestem błaganie, by mi pomc, i dają wszystkie te szczegłowe informacje o każdym przejrzystości wierząc, że będziesz miał jasny obraz tego, podstawy pomocy i potrzebują od Ciebie.


Z poważaniem,
Anashe.My Dearest;

I appreciate that you brought out the time to write even if you have not seen me i believe that this friendship will be built on trust and love I will really like to have a good relationship with you, And i have a special reason why i decided to contact you. I decided to contact you because of the urgency of my situation here and after reading your profile.

I am Miss Anashe Lyson Mlambo, 26 years old second year Medical student, my father of a blessed memory by name Mr. Lyson Mlambo the chairman of the [MDC] Movement Democratic Change party€™s disciplinary committee, my Late Father was among the 3 officials from the Mutambara MDC that was killed in a car crash on the 25th April 2010.

The officials involved in the car crash were the Secretary for Lands and Agriculture Mr. Renson Gasela, My late father Mr. Lyson Mlambo the chairman of the party€™s disciplinary committee, and the women€™s assembly for Midlands south Mrs. Ntombizodwa Gumbo died instantly when their vehicle rammed into a stationary front-loader 25km outside Zvishavane on the road to Gweru on that most horrible Saturday night.

You can read more about my country in the bbc news.

http://nehandaradio.com/2010/04/25/3-mdc-m-officials-killed-in-car-crash/
http://www.zimeye.org/?p=16762

Actually in search of an honest and reliable person who will help me to relocate to western world for a better life i have chosen to contact you after my prayers and i believe you will not try to cheat me but rather take me as your own people. Though you may wonder why I am so soon giving in to you without seeing you, well I will say that my instinct still tells that you could be true to me.

Briefly, I will like to disclose much to you if you will help me to relocate to your country with the substance that i inherited from my parent. I have a substantial amount of $4.600 Million which i will like to invest in your country into any lucrative business venture which you are to advise and execute seeing that i have no business experience for now.

However, I shall forward you with the necessary documents on confirmation of your acceptance to assist me for the transfer and investment of the fund. As you will help me in an investment, and i will like to complete my studies, as i was in my 1st year in the university, when the crisis started.

It is my intention to compensate you with 30% of the total money for your services and the balance shall be my investment capital. This is the reason why I decided to contact you. Please all communications should be through this email address only for confidential purposes.

As soon as I receive your positive response showing your interest I will put things into action immediately. In the light of the above, I shall appreciate an urgent message indicating your ability and willingness to handle this transaction sincerely.

Awaiting your urgent and positive response, Please do keep this only to yourself please i beg you not to disclose it till i come over, once the fund has been transferred.

With due respect, I am pleading that you help me, i are giving all this detailed information with every transparency believing that you will have a clear picture of the base of help i need from you.


Sincerely yours

Anashe.


iso-8859-2BQW5hc2hlLkpQRw
iso-8859-2BQW5hc2hlLTEuSlBH
iso-8859-2BQW5hc2hlLTIuSlBH
 
     
Miss Young

If you received a similar letter, please ignore it. Do not answer it. If you do, you will end up on more of the mailing lists used by the criminals behind this fraud. Read more....

 

Copyright © 2004-2015 419.bittenus.com. All rights reserved. Updated 04-Feb-2018