Miss Young

Hello, I am Miss Young. I received the following email. It is a socalled "Advance Fee Fraud" letter, where I am promised millions for my assistance. These stories are all lies, and if I respond, sooner or later I will be asked to pay a fee. If I pay, another fee will quickly come up, and it will continue that way until I give up or run out of money. I will never see the millions, because they never existed.

If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.


Mrs

polish

W dniu 2012-03-07 21:08:00 użytkownik Helen Yormie < helen24rouee@yahoo.com > napisał:
Hello Dear.

I am more than happy in your reply to my mail, how is your day today i hope all is well and fine with you including your health and job.
My name is Miss Helen Yormie and i am 24 years old;a medical student; single and never been married,
I am from Liberia in west africa and presently am residing in the missionary here in Senegal where i ran for refugee due to the political civil war in my country.
I am in sufferings and pains here in this missionary and i really need help from a man by encouraging me and good advice in life and to help me to come out from this situation, and again to help me get my money which was deposited in one of the leeding bank by my Late Father( Dr.John Winpoe Yormie )who was the Deputy Minister of Public Works in the government of Charles Taylor. He was falsely accused of planning to remove the then PRESIDENT OF LIBERIA-CHARLES TAYLOR from office.
During the war, the rebel loyal to one of the greedy business associate of my late father attacked our house one early morning and killed my Father and Mother in a cold blood and with two of our security men were killed,is only by God's special grace and with the help of catholic missionaries because i was in the boarding school when this incident took place.
I managed to make my way to this country Senegal by the help of UN army where i am living now in the missionary, headed by a Reverend Father, i used his office computer to send you this mail and i only enter his office when he is less busy.
I would like to know more about you, your likes. ,dislikes . and your hobbies and what you are doing presently, i like to meet understanding, loyal, sincere, truthfully, kindly and friendly and more to that,A man of vision and truth because there are some secret and confidential issue i will like to disclose with you.
Attached here is my picture, i will be hoping to read from you again.
Bye for now and have a nice day.
From yours Helen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Witaj Drogi.

Jestem bardziej niż szczęśliwy w swojej odpowiedzi na mój mail, jaki jest twój dzień dzisiaj mam nadzieję, że wszystko jest dobrze i dobrze ze masz w tym swoje zdrowie i pracę.
Nazywam się panna Helen Yormie i jestem 24 lat, student medycyny, jedno i nigdy nie był żonaty,
Ja jestem z Liberii w Afryce Zachodniej i obecnie jestem zamieszkały w misjonarz tu w Senegalu, gdzie trwał uchodźcy z powodu politycznego wojny domowej w moim kraju.
Jestem w cierpieniach i bólach tutaj w ten misyjny, a ja naprawdę potrzebuję pomocy od człowieka, poprzez zachęcanie do mnie i dobre rady w życiu i pomóc mi wyjść z tej sytuacji, i znów pomógł mi zdobyć pieniądze który został złożony w jednym banku leeding przez mojego zmarłego ojca (Dr.John Winpoe Yormie), który był Wiceminister Robót Publicznych w rządzie Charlesa Taylora. Został fałszywie oskarżony o planowanie usunąć ówczesnego prezydenta Liberia-Charlesa Taylora ze stanowiska.
W czasie wojny rebeliantów lojalni wobec jednego z chciwego partnera biznesowego mojego zmarłego ojca zaatakował nasz dom jeden wczesnym rankiem i zabił mojego ojca i matki w zimną krwią i przy dwóch naszych ludzi, bezpieczeństwa zginęło, to tylko przez specjalną łaskę Bożą i przy pomocy misjonarzy katolickich, ponieważ byłam w szkole z internatem, kiedy to zdarzenie miało miejsce.
Udało mi się zrobić mój sposób do tego kraju Senegalu z pomocą wojska ONZ, gdzie ja mieszkam teraz w misjonarza, kierowany przez czcigodnego ojca, kiedyś swój komputer biurowy do wysłania tego maila, a ja tylko wpisać swoje biuro, kiedy jest mniej zajęty.
Chciałbym wiedzieć więcej o Tobie, Twoje sympatie .., nie lubi .. i swoje hobby i co robisz obecnie, chciałbym spotkać zrozumienie, lojalny, szczery, szczerze, uprzejmie i przyjazny i więcej do tego, człowiek z wizja i prawdy, ponieważ istnieją pewne tajne i poufne problem i jak będzie ujawniać się z tobą.
Przydzielony tu jest moje zdjęcie, będę nadzieję przeczytać od Ciebie ponownie.
Na razie i życzę miłego dnia.
Od Ciebie Helen.
a6
a4
 
     
Miss Young

If you received a similar letter, please ignore it. Do not answer it. If you do, you will end up on more of the mailing lists used by the criminals behind this fraud. Read more....

 

Copyright © 2004-2015 419.bittenus.com. All rights reserved. Updated 04-Feb-2018