Miss Young

Hello, I am Miss Young. I received the following email. It is a socalled "Advance Fee Fraud" letter, where I am promised millions for my assistance. These stories are all lies, and if I respond, sooner or later I will be asked to pay a fee. If I pay, another fee will quickly come up, and it will continue that way until I give up or run out of money. I will never see the millions, because they never existed.

If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.


Mr

polish


Elküldve: 2012. március 9. 16:25
Tárgy : Proszę muszę zwrócić uwagę na tego boskiego projektu
mój drogi we W adcy
Jestem wy ej wymieniona osoba z tureckim. Jestem onaty, aby Pan u miecha Józefa. który pracowa z tureckiej ambasady w Wybrze u Ko ci S oniowej na dziewi lat przed mierci w 2007 roku. Byli my ma e stwem od jedenastu lat bez dziecka. Zmar po krótkiej chorobie, która trwa a zaledwie cztery dni. Przed mierci oboje na nowo narodzi chrze cijaninem. Po jego mierci postanowi em nie o eni lub dosta dziecko poza moim domu ma e skich, które Biblia jest przeciw. Kiedy mój m yje on z o ony sum 3 dolarów. 5 mln (trzy miliony pi set tysi cy dolarów) w banku tutaj w Abid anie na koncie przej ciowym.

Obecnie fundusz jest nadal w banku. Ostatnio, mój lekarz powiedzia mi, e mam powa nie chorob , która jest problemem raka. Jeden, który mnie niepokoi najbardziej, to mój skok na wypadek choroby. Znaj c mój stan postanowi em darowa tego funduszu do ko cio a lub osoby, które wykorzystaj te pieni dze na sposób zamierzam poucza dokumencie. Chc ko ció , który b dzie korzysta z tego funduszu do domów dziecka, wdowy, propagowanie s owa Bo ego i wysi ku, e dom Bo y jest zachowana. Biblia si nam zrozumie , e b ogos awiony jest r ka, która daje. Wzi em t decyzj , bo nie ma adnego dziecka, które b d dziedziczy te pieni dze i moja rodzina m a nie s chrze cijanami i nie chc mojego m a stara , aby by u ywane przez niewiernych. Nie chc sytuacji, w której pieni dze te zostan wykorzystane w sposób bezbo ny. Dlatego jestem podj cia takiej decyzji. Nie boj si mierci, st d wiem, dok d id . Wiem, e mam zamiar by na onie Pana.

Exodus 14 vs 14 mówi, e Pan b dzie walczy moim przypadku i trzymam mój pokój. Nie potrzebuj adnej komunikacji telefonicznej w tej kwestii z powodu mojego zdrowia st d obecno mojego m a krewnych jest wokó mnie zawsze nie chc , by wiedzieli o tym rozwoju. Z Bogiem wszystkie rzeczy s mo liwe. Jak tylko otrzymamy odpowied dam ci kontakt z bankiem tutaj w Abid anie. Pragn ci i ko ció zawsze modli si za mn , bo Pan jest moim pasterzem. Moje szcz cie jest to, e y em yciem godnym chrze cijaninem. Kto, e chce s u y Panu musi s u y Mu w duchu i prawdzie. Prosz zawsze modlitw przez ca e swoje ycie. Skontaktuj si ze mn po wi cej informacyjnego, zw oka w odpowiedzi da mi pokój w zaopatrywaniu innego ko cio a lub osob do tego samego celu. Prosz mnie zapewni , e b dzie dzia a odpowiednio jak stwierdzi em w niniejszym dokumencie. Nadziej , e otrzymamy odpowied .

Nadal b ogos awi w Panu.
Wasz w Chrystusie,
Pani Sarah Olive Joseph

 
     
Miss Young

If you received a similar letter, please ignore it. Do not answer it. If you do, you will end up on more of the mailing lists used by the criminals behind this fraud. Read more....

 

Copyright © 2004-2015 419.bittenus.com. All rights reserved. Updated 04-Feb-2018