Miss Young

Hello, I am Miss Young. I received the following email. It is a socalled "Advance Fee Fraud" letter, where I am promised millions for my assistance. These stories are all lies, and if I respond, sooner or later I will be asked to pay a fee. If I pay, another fee will quickly come up, and it will continue that way until I give up or run out of money. I will never see the millions, because they never existed.

If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.


Mrs

croatian


From: Eunice Johnson < eunicejohnson121@yahoo.com >
Date: 2012/9/19
Subject: From Eunice


My dearest greeting to you,
I am writing you with heart full of tears and sorrow,but firstly i have to say

Compliments of the season to you,please tell me more about your self as well your intention towards me if you do agree towards having intimate relationship with me?because as for me am out to see to your satisfaction,

To tell you about my self,i am Miss Eunice Johnson,the only surviving
Daughter of  My late father Dr,Kim Johnson in small town  called grand bass He was the personal adviser to the former head of state  before the rebels attacked our house one

early morning and kill  my parents it was only me that is alive now,i am 5. 8tall 170cm, but i am presently in  Dakar Senegal under asylum as a refugee,i am second  year student in the university of Liberia studying mass communication before the war started in my country till date
 
i am open minded person,easy going girl, confident , hard working , caring, always stand by my word .am seeking  for someone who is honest like i wrote in my profile to get married to,no matter where he comes from  and no matter his religious back grand,
 
i am  single never married and active and i like everything that makes life easy and comforting going to beach cooking , watching,TV.ports  like football  etc , shopping ,reading newspapers and novels ,having long walk.please i would have loved to chat with u,but in this camp we are not allow to do so,

I don' t have any relatives now whom i can go to,all our relatives ran away in the middle of the war the only person i have now is the Reverend Father who is the pastor of the Christ The King Church here in the camp he has been very nice to me since i came here but i am

not living with him rather i am leaving in the woman' s hostel because the camp have two hostels one for men the other for women.
 
Because i use to communicate with you through the reverend father,s computer here in the camp i sent and received mail with it,his name is Rev.John Emmanuel Also here is the reverend father phone number +221774149377 for easier to hear your voice,When you call tell the reverend father you want to speak with Eunice Johnson Hope he will sent for me,
 
As a refuge here i don' t have any right or privilege to any thing about money or whatever because it is against the law of this country.I want to go back to my studies because i only attended my first year before the tragic incident that lead to my being in this situation now took place.

Please listen to this,i have my late father' s death certificate here with me which i will send to you letter,Because when he was alive he deposited some amount of money in a bank in which he used my name as the next of kin,the amount in question is,($6.5m)Six million Five hundred

thousand U.S Dollars deposited by my late father in bank  which i am the next of kin.
So now i will like you to help me and transfer this money into your account so after that,you can send some money for me to get my traveling documents and air ticket

because i have to processing  international passport to come over to meet with you,
So i will like you to help me transfer this money to your care,
I keep this secret to people in the camp here the only person that knows about it is the

Reverend because he is like a father to me. So in the light of above i will like you to keep it to yourself and don' t tell it to anyone for i am afraid of loosing my life and the money if people gets to know about it,Remember i am giving you all this information due to the trust

and love i deposited on you.I like honest and understanding people,truthful and a man of vision,truth and hard working.Mean while i will like you to reply me like i said i have a lot  to tell you.If you accept and willing to help me please kindly attached your photo and recent

contact details as you reply me.As i have attached my photo here Have a nice day and think about me.Awaiting to hear from you soonest
Thanks darling and take good care of yourself
Kiss.Miss Eunice Johnson40404040


Moj najdraži pozdrav za vas,
Pišem vam sa srcem punim suza i žalosti, ali prvo moram reći

Pohvale od sezone do vas, molimo vas recite mi više o sebi, kao i vaše namjere prema meni, ako se slažete prema imate intimni odnos sa mnom? Jer što se mene tiče ja se vidjeti na vaše zadovoljstvo,

Da vam kažem o mom samouprave, ja sam gospođica Eunice Johnson, jedini preživjeli
Kći Moj pokojni otac dr., Kim Johnson u malom gradu zvanom grand bas je bio osobni savjetnik bivšeg šefa države prije pobunjenici napali našu kuću jednog

rano ujutro i ubiti moje roditelje da mi je samo da je živ i sada, ja sam pet. 8tall 170cm, ali ja sam trenutno u Dakaru Senegal pod azil kao izbjeglica, ja sam student druge godine na sveučilištu u Liberiji studira masovne komunikacije prije nego što je počeo rat u mojoj zemlji do danas
 
ja sam otvoren čovjek, lako ide djevojka, uvjeren, teško raditi, brige, uvijek stoje moje riječi. tražim za nekoga tko je iskren kao što sam napisao u mom profilu da se u braku, bez obzira odakle dolazi, a bez obzira na njegova vjerska vratiti grand,
 
ja sam jednom nikad oženjen i aktivan i volim sve što čini život lako i utješno ide na plaži kuhanje, gledanje, TV.ports poput nogometa itd, shopping, čitajući novine i romane, ima dugu walk.please ja bi volio razgovarati s u, ali u ovom logoru nismo dopustiti da to učini,

Nemam nikakve rođaka koga sada mogu ići, svi naši rođaci pobjegao u jeku rata jedina osoba ja sam sada je velečasni Otac, koji je župnik Krista Kralja Crkva ovdje u logoru on je vrlo lijepo za mene jer sam došla ovdje, ali ja sam

ne živi s njim, a ja sam ostavljajući u ženskom hostelu jer kamp ima dva hostela jedan za muškarce i drugi za žene.

Jer ja koristiti za komunikaciju s vama kroz velečasni otac, a računalo se ovdje u logoru sam poslao i primio mail s njom, njegovo ime je Rev.John Emmanuel Također, ovdje je telefon velečasni otac broj +221774149377 za lakše čuti tvoj glas, Kada nazovete reći uvaženi oca želite razgovarati s Eunice Johnson Nadam se da će poslan za mene,

Kao utočište ovdje nemam nikakvo pravo ili povlasticu za bilo što o novcu ili slično jer je to protiv zakona ove country.I žele vratiti u moj studij jer sam samo prisustvovao moja prva godina prije tragičnog incidenta koji dovesti do moje biće u ovoj situaciji sada dogodio.

Molimo slušaj ovo, imam mog pokojnog oca potvrdu o smrti ovdje sa mnom koje ću poslati na vas pismu, jer kad je on živ uplatili neki iznos novca u banci, u kojoj je korištena moje ime kao najbliži rođak, iznos u pitanju je, ($ 6.5m) Šest milijuna Petsto

tisuću američkih dolara koje su položile mog pokojnog oca u banci koji sam ja rodbine.
Dakle, sada ću vas da mi pomogne i prenijeti taj novac na svoj račun pa nakon toga, možete poslati nešto novca za mene da biste dobili moj putne isprave i air ticket

jer imam za obradu međunarodnog pasoša doći preko susret s tobom,
Dakle, ja ću kao da mi pomogne prenijeti taj novac na svoj skrbi,
Li zadržati ovu tajnu ljudi u logoru ovdje jedina osoba koja zna o tome je

Velečasni jer je on kao otac mene. Dakle, u svjetlu gore ću vas da ga zadržati za sebe i ne reći to da svatko za Bojim loosing moj život i novac dobija ako ljudi znaju o tome, zaboravite vam dajem sve ove podatke zbog povjerenja

i volim ja pohranjena na you.I kao pošten i razumijevanja ljudi, istinoljubiv i čovjek od vizije, istina i tvrdi working.Mean dok ja ću kao da mi odgovorite kao što sam rekao imam puno toga za reći you.If li prihvatiti i voljni pomoći mi ljubazno molimo priložiti svoju fotografiju i nedavnu

kontakt podatke kao što odgovorite me.As Ubacio sam moju sliku ovdje imaju lijep dan i razmišljati o me.Awaiting to čuti od vas soonest
Hvala draga i uzeti dobru brigu o sebi
Kiss.Miss Eunice Johnson40404040
Love
cc 1
 
Mrs

From: Eunice Johnson < eunicejohnson121@yahoo.com >
Date: 2012/9/20
Subject: Molimo draga pokušati kontaktirati banku za prijenos


Hello My Dearest Husband,
How are you doing today?I hope all is well with you and your family together with work,Please i will like to speak with you on phone,so call me with the Rev,father,s number,+221774149377

My dear  I believe in my heart that your help to me will bring something good to you,and i assure you that if God will use you to help me out of this situation, i will never forget you in my life,

And with what you have said in your mail to me,i now have the confidence to go ahead with you,so please what you are to do now,is to try and write to the bank and ask them what you will do so that they will transfer this money to your account


and after that you will send me some money from the money to come and meet with you in your country,my dear the last deposit certificate is with the bank so contact them and know more from them,

This money is my late Father' s money which he made me the next of kin,so they bank have ask me to look for who will stand for me to transfer this money so this is the mean reason i am contacting you my dear.Please i need to see your picture.
The contact information of the bank is as follows,
HSBL BANK OF LONDON P.L.C
Contact Person,Fred Paulson.
Director Foreign Operations
E-mail,( hsbltransferdepartment@Safe-mail.net )
E-mail, (fred.paulson@yahoo.co.uk )
Phone,Tel, +447035939037
Fax,. . . .    +447038289314
Depositor ' s name and information' s
Dr,Kim Samuel Johnson
Account number,AK 74441566877
Amount deposited, 6.5 Million (USA) dollars
Next of kin Eunice Johnson
Nationality Liberia,
Please contact the Bank,and tell them that you are contacting them Un behalf of the fund and you are representing me as my foreign partner as well as the next of kin to the fund,and ask them the possibility of transferring this fund to your position in your country,

Please you can send mail now to the bank so that you can be expecting a reply from them as i have already sent an email now to the bank informing them that you will stand on my behalf to make the transfer pending my arrival to meet with you immediately after the transfer,

Please do your best to make sure that you make contact with the bank,i will advice you to send mail to them for them to know our seriousness,whatever they reply,get back to me so that i will be knowing what is happening.My prayer is for

Name in full:. . . . . . . . . . . . . .
Country . . . . . . . . . . . . . . . . .
Address . . . . . . . . . . . . . . . . .
Phone number:. . . . . . . . . . . .
Age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Occupation: employment. . . . . . . . . . . . . . .
Please fill this and send it and send it the bank,

God to grant me my pursuance and by the grace of God he will surely see us
through Amen,
God bless you my dear,
From your wife Eunice40404040


Pozdrav Moj najdraži suprug,
Kako ste mi danas? Nadam se sve dobro s vama i vašoj obitelji zajedno s radom, Molimo ću željeli razgovarati s vama na telefonu, tako da me nazove s Rev, oca, a broj +221774149377

Moj dragi Vjerujem u mom srcu da vaša pomoć za mene će donijeti nešto dobro za vas, a ja vas uvjeravam da će, ako Bog će vam koristiti da mi pomogne iz ove situacije, ja vas nikada neće zaboraviti u mom životu,

A s onim što su rekli u svoj mail na mene, ja sada imam povjerenje da ide naprijed s vama, pa vas molimo da što ste to učiniti sada, je da isprobate i pisati u banku i pitati ih što će učiniti, tako da oni će prenijeti taj novac na svoj račun

i nakon toga ćete mi poslati nešto novca od novca doći i sastati se s vama u vašoj zemlji, dragi moj zadnji depozita certifikata je s bankom pa ih kontaktirati i saznati više od njih,

Taj novac je mog pokojnog oca novac koji je on napravio mi je najbliže rodbine, tako da banka su me pitati tražiti tko će stajati za mene prenijeti taj novac pa je to razlog znači ja sam vas kontaktirati my dear.Please trebam vidjeti svoju sliku.
Kontaktne informacije banke je kako slijedi,
HSBL BANKA LONDON P.L.C
Kontakt osoba, Fred Paulson.
Direktor inozemnih operacija
E-mail (hsbltransferdepartment@Safe-mail.net)
E-mail (fred.paulson @ yahoo.co.uk )
Telefon, tel, +447035939037
Faks, . . . . +447038289314
Deponent ime i informacije je
Dr. Kim Samuel Johnson
Broj računa, AK 74441566877
Uplaćeni iznos, 6,5 milijuna (SAD) dolara
Rodbine Eunice Johnson
Državljanstvo Liberija,
Molimo vas da kontaktirate banku, i reći im da ste kontaktiranja im Un ime Fonda, a vi ste me predstavlja kao moj stranog partnera, kao i najbliže rodbine u fond, i pitati ih mogućnost prijenosa ovaj fond za svoju poziciju u vašoj zemlji,

Molimo možete poslati mail sada banci, tako da možete se očekuje odgovor od njih, kao što sam već poslao e-mail sada banci ih informira da će stajati na moje ime za prijenos u tijeku mog dolaska na sastanak s vama odmah nakon prijenosa,

Molimo učiniti svoje najbolje kako bi bili sigurni da ćete ostvariti kontakt s bankom, ja ću vam savjet poslati mail da ih za njih da znaju našu ozbiljnost, što god oni odgovorili, dobili natrag na mene, tako da sam se znajući što je happening.My Molitva je za

Ime u cijelosti: . . . . . . . . . . . . . .
Država . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonski broj: . . . . . . . . . . . .
Starost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zanimanje: zapošljavanje . . . . . . . . . . . . . . .
Molimo Vas da ispunite ovo i poslati ga i poslati ga u banku,

Bog dati mi slijedom i milošću Božjom on će nas sigurno vidi
kroz Amen
Bog blagoslovi vas draga moja,
Od svog supruga Eunice40404040

My love for you
Kiss to you
Mrs From: HSBL BANK < hsbltransferdepartment@safe-mail.net >
Date: 2012/9/20
Subject: ACKNOWLEDGED/ PROCEDURE


                 THE HSBBL BANK OF LONDON PLC OF UNITE DKINGDOM.
                                      REGISTERED IN LONDON NO. 90312
                                      N0 36 St Andrews SQUARE,
                              Email,
hsbltransferdepartment@Safe-mail.net
                                                Tel,+447031808014
                                                Fax, +44782893814.
                                                Date. . . 20/9/2012.


FOR YOUR KIND ATTENTION:

Sir,
The Hsbl Bank of London through the office of the Transfer Manager/Director of Foreign Operation/Wire Transfer say welcome and wish to formally write to you in respect of

your information,we have received from

Miss,Eunice Johnson the Next of Kin to our customer Dr.Kim Samuel Johnson and his substantial Money Deposit in HSbl.

Actually,we have earlier been formally informed about you by Miss,
Eunice Johnson,that she wishes you to be her trustee/representative to claim her late father' s deposit with our bank.With reference to the letter she wrote to this bank,

in which she officially informed this bank of her interest to transfer this fund of Late Dr,
Kim Samuel Johnson who is our late customer with a substantial Deposit of ($6.500,000.00 )Six Million Five Hundred Thousand Usa Dollars only in Hsbl Bank of London.

Presently,the Deposit Certificate issued to Dr,
Kim Samuel Johnson,is in our care,
Hence you have been formally appointed as a trustee to represent the Next of Kin/Beneficiary.Hsb is here to serve you.However before our bank will transact any business concerning the transfer of the fund,you have to provide the following:

1.The death Certificate of late Dr,
Kim Samuel Johnson(Our deceased customer)confirming the death,

2. A power of attorney Certified and affidavit of oath permitting you to claim and transfer the fund to your bank account on her behalf.

Note , This Power of attorney must be endorsed by a Senegalese resident lawyer as the money originated from Africa and the Next of Kin/Beneficiary is currently residing in Senegal,


Note (ii) that the above are compulsory, and are needed to protect, our interest, your interest and that of the next of kin, concerning the claim.These shall also help Hsbl to diligently serve you to ensure a smooth, quick and successful transfer of this fund possibly within 48hours of acknowledgment of reception of these documents.

3. Also you have to provide your account information which will facilitate transfer of this fund into your Account in your given Bank as soon as these documents are provided and your contact address,

Hsbl Bank of London stands on the policy of best service to satisfy to the best interest of our customers,
We promise to give our customers the best of our services,

Should you have any question(s) please contact our foreign Operational Director Mr,Fred Paulson (Foreign/wire transfer officer) for more directive/clarifications.
00,447031808014
hsbltransferdepartment@Safe-mail.net

Yours faithfully

Mrs.Christana Duke
of Transfer Dept
HSBL BANK OF LONDON PLC

= = = =END OF MESSAGE= = =

The Hsb Bank of London plc, Registered in London No. 90312. Registered Office:36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB Authorized and regulated by the Financial Services Authority.

This e-mail message is confidential and for use by the addressee only. If the message is received by anyone other than the addressee, please return the message and do not replying to it and then delete the message from your computer. Internet e-mails are not necessarily secure. The

Hsbl Bank of London plc does not accept responsibility for changes made to this message after it was sent.

Whilst all reasonable care has been taken to avoid the transmission of viruses, it is the responsibility of the recipient to ensure that the onward transmission, opening

or use of this message and any attachments will not adversely affect its systems or data. No responsibility is accepted by The Hsbl Bank of London plc in this regard, and the recipient should carry out such virus and other checks as it considers appropriate.
 
     
Miss Young

If you received a similar letter, please ignore it. Do not answer it. If you do, you will end up on more of the mailing lists used by the criminals behind this fraud. Read more....

 

Copyright © 2004-2015 419.bittenus.com. All rights reserved. Updated 04-Feb-2018