Miss Young

Hello, I am Miss Young. I received the following email. It is a socalled "Advance Fee Fraud" letter, where I am promised millions for my assistance. These stories are all lies, and if I respond, sooner or later I will be asked to pay a fee. If I pay, another fee will quickly come up, and it will continue that way until I give up or run out of money. I will never see the millions, because they never existed.

If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.


   
Mrs
Site: Waydate
From: ann4u1
Date: 2012-10-31 14:44:37
Subject: My dearest,

Thanks for your mail, i am happy to hear from you but i will like you to write to my personal email address; tekere1@yahoo.com so that i will send my photos and more details about me, this site cannot contain much details. I still hope to hear from you again, Have a pleasant day;

Natalia.

ann4u1
my p1
my p3
CITIBANK
Mrs
Date: Sat, 3 Nov 2012 04:07:45 -0700 (PDT)
From: Tekere Edgar Natalia <tekere1@yahoo.com>
Subject: From Natalia and my photos

My dearest,

I am happy and extremely excited that you brought out the time to write even if you have not seen me i believe that this friendship will be built on trust and love I will really like to have a good relationship with you, and i have a special reason why i decided to contact you. I decided to contact because of the urgency of my situation.

I am Natalia Edgar Zivanai Tekere, My late Father was one of Zimbabwe’s main political power brokers who helped found the Zimbabwe African National Union “ZANU” My late father had been a key part of the internal battles over who would succeed President Robert Mugabe in his ZANU-PF party, his death will intensify turmoil in President Robert Mugabe's party over the question of who will succeed the 87-year-old president, my late father happened to be the chief rivals in Zanu-PF to Defense Minister Emmerson Mnangagwa, who is known as "the Crocodile." my Late Father has competed with Mnangagwa over who will succeed Mugabe.

http://www.nytimes.com/2011/06/10/world/africa/10tekere.html
http://www.zimeye.org/?p=30669

My late father Late Mr. Edgar Zivanai Tekere (born 1 April 1937 – died 7 June 2011) was a Zimbabwean politician who was a founding member of ZANU PF, and every one knows that the cause of his death was due to his fight of who will succeed President Robert Mugabe.

I will like to inform you that if you will help me to relocate to your country with the substance that i inherited from my Late father, I have an amount the sum of $4.600 Million which i will like to invest, but my only problem is that I don’t have idea of any lucrative business. The obvious reason why I contacted you is that you are to advise and invest this money to lucrative business because i have no business experience for now, but if you accept to help me i will forward to you the necessary documents for you to confirm, and it is my intention to compensate you with 30% of the total money for your assistance and you will also invest the rest of the money in any lucrative business you know, please all communications for now should be through this email address only for confidential purposes.

As soon as I receive your positive response showing your interest I will put things into action immediately, I shall appreciate an urgent message indicating your ability and willingness to handle this transaction sincerely, awaiting your urgent and positive response, Please do keep this only to yourself please i beg you not to disclose it till i come over, once the fund has been transferred. I hope to hear from you soon, i am giving all this details information with every transparency and hoping that you find a place in your heart to save me from this life torture.
Have a pleasant day.
Natalia.

Mrs

polish

Date: Wed, 28 Nov 2012 02:08:40 -0800 (PST)
From: Tekere Edgar Natalia <tekere1@yahoo.com>
Subject: Więcej informacji od Natalia.

Mój Najdroższy

Dzięki za maila, naprawdę doceniam twój wysiłek na mnie ponownie, jestem samotną córką mojej matki późno zmarłej pani Mudiwa Tekere pierwsza żona mojego zmarłego ojca, który zmarł od 14 marca 2000 r., Mam 26 lat i dorastać w Zimbabwe mój kraj, miałem certyfikat uczelni w roku 2007, zostałem przyjęty na Uniwersytecie w 2009 r. zrobiłem mój 3 temat lat w medycynie przed choroba mojego zmarłego ojca rozpoczął, które prowadzą do śmierci mojego późno Ojciec, było bardzo jasne, do młodzieży i całego posła z mojego zmarłego ojca partii [MDC] Ruch Partia Demokratyczna Zmień mój późno choroba ojciec zaczął po tym jak został zatrzymany przez opozycyjnej partii lidera prezydenta Roberta Mugabe, ponieważ mój zmarły ojciec był przeciwny jego reelekcja w najbliższych wyborach się w moim kraju Zimbabwe.
Co było powodem, dla którego młodzież Mój ojciec późno klątwa Party havork na mojego zmarłego pogrzeb ojca, straszne rzeczy się dzieje w moim zmarłym ojcu imprezie [MDC] Ruch Demokratycznej Zmiany, nikt kwestionować opozycyjny przywódca partii prezydenta Mugabe, nawet nie [MDC] Ruch Demokratyczny lider Change który ścinania władzę jako premier, który mnie do uruchomienia na kochanie życie było zniknięcie 2 członków mojej rodziny po moim zmarłym ojcu pogrzeb.

Pieniądze mówię została zdeponowana w banku przez mojego zmarłego ojca, który tak bardzo kochał i kochać mnie, chciał mnie mieć najlepszy i go dumny, Mój ojciec późno zdeponowanych pieniędzy i polecił bankowi, że i ja mogę tylko wycofać z pomocą zaufanego cudzoziemca lub kiedy jestem żonaty, który pomoże mi podjąć niezbędne uzgodnienia dla inwestycji kapitałowej pieniędzy.

To jest powodem, dla którego potrzebujemy twojej pomocy, aby być szczerym w swoim sercu i pomóc mi przelać pieniądze do każdego konta, które znasz będzie bezpieczny nowy lub stary pusty lub nie, choć nie mam doświadczenia w międzynarodowej transakcji, więc nie nic nie mogę zrobić bez Twojej pomocy, bym nie graniczy czy mam pełny dostęp do pieniędzy w siebie, bo jestem bezradny bez ciebie, nie mając konta i nikt za granicą jako krçgu.

Po transakcji pieniędzy na konto: Pomożesz mi wypłacić pieniądze z konta, na którym pieniądze zostały przekazane, pomożesz mi wysłać pieniądze za pośrednictwem księdza Daniela w obozie uchodźców, aby wszystkie moje dokumenty podróży, będą wysyłać zaproszenia do mnie tak, że dadzą mi wizę pilnie podróżowania i przyłączyć się, aby umożliwić mi kontynuować edukację i dla inwestycji.

Tymczasem ja już wysłał list do mojego zmarłego ojca banku informujący je mam zamiaru twierdzić, moje dziedzictwo, wszystko jest mi potrzebne dane kontaktowe, aby wysłać upoważnienie do banku w Twoim imieniu, tak, że dam wam kontakt w formacjach banku, aby skontaktować się z bankiem i potwierdzić, a ja będę w stanie komunikować się z tobą,

Oto w formacjach i musisz potwierdzić.

Twoje biuro lub adres domowy.
Twój numer telefonu
Twoje imię i nazwisko.

Pastor Daniel jest jak ojciec dla mnie, i nie może nic zrobić bez niego, i potrzebuje jego zgody przed i opuścić obóz z tobą zostać w swoim kraju, a można również skontaktować się ze mną z jego numerem telefonu +221 301003782 , kiedy zadzwonić powiedz mu, że chcesz rozmawiać panny Natalii Edgar Zivanai Tekere on wyśle ​​do mnie i pozwoli mi porozmawiać z jego telefon będzie chciał usłyszeć swój głos i wyjaśnić to bardziej dla ciebie lepiej na telefonie.

Wciąż mam nadzieję usłyszeć od ciebie ponownie.
Miłość Pozdrawiam
Natalia.

My Dearest,

Thanks for your mail and you advice I really appreciate your effort to write me again, I am a single daughter of my late mother Late Mrs. Mudiwa Tekere the first wife of my late father who died since 14 March 2000, I am 26 years old and I grow up in Zimbabwe my country, I had my college certificate in the year 2007, I was admitted in the University in 2009 there I did my 3 years subject in medicine before the sickness of my late father started that lead to the death of my late Father, it was very clear to the youth and the entire member’s of my late father’s party [MDC] Movement Democratic Change party, my late father sickness started after he was detained by the opposition party leader President Robert Mugabe because my late father was against his reelection in the up coming election in my country Zimbabwe.

Which was the reason why the youth of my late Father’s Party curse’s havork on my late father’s funeral, horrible things has been happening to my late father’s party [MDC] Movement Democratic Change, nobody to question the opposition party leader President Mugabe, not even the [MDC] Movement Democratic Change leader who is shearing power as the prime Minister, the one that makes me to run for my dear life was the disappearing of 2 members of my family after my late Father’s funeral.

The money I am talking about was deposited in the bank by my late father who so much loved and cherish me, He wanted me to have the best and make him proud, My late father deposited the money and instructed the bank that and I can only withdraw with the help of a trusted foreigner or when i am married who will help me to make the necessary arrangement for the capital investment of the money.

This is the reason why I need your help to be sincere in your heart and assist me transfer the money into any account which you know will be safe either new or old empty or not, Though I do not have experience in international transaction so there is nothing I can do without your help, I wouldn't have bordered you if I have full access to the money within myself, because I am helpless without you, having no account and nobody abroad as a friend or relation.

After the transaction of the money into your account: You will help me withdraw some money from the account where the money was transferred, You will help me send the money through the Pastor Daniel in refugees camp to get all my traveling documents, You will send a letter of invitation to me so that they will give me a VISA urgently to travel and join you over, to enable me continue my education and for the capital investment.

Meanwhile i have already sent a letter to my late father’s bank telling them my intention to claim my inheritance, all i need is your contact information to send an authorization letter to the bank on your behalf, so that i will give you the contact in formations of the bank for you to contact the bank and confirm, and i will be able to communicating with you,

Here is the in formations i need you to reconfirm.

Your office or home address.
Your telephone number
your full name.

The Pastor Daniel is like a father to me, i cannot do anything without him, and i need his consent before i leave the camp to stay with you in your country, and you can also contact me with his telephone number +221 301003782, when you call tell him that you want to talk to Miss Natalia Edgar Zivanai Tekere he will send for me and will permit me to talk to you with his telephone will like to hear your voice and explain it more better to you on the telephone.

I still hope to hear from you again.
Regards love
Natalia.

Mrs
Date: Wed, 28 Nov 2012 07:13:52 -0800 (PST)
From: Tekere Edgar Natalia <tekere1@yahoo.com>
Subject: Contact the bank and confirm.

My Dearest

I am giving all my trust, my hope and everything because of your being transparent since the first day I contacted you, i want you to know that I cannot monitor this transaction due to my refugee status, and I made it known to you that I have sent an authorization letter to the bank on your behalf with your contact information, contact the bank and confirm from the bank yourself. Firstly you have to send a message to the bank email address as it is below requesting the transfer of the fund be made into your account on my behalf, with the bank contact address in Senegal as follows, Send the letter to the bank first then let us wait for there answer.

CITI BANK OF SENEGAL
Address: 2, place de l’Indépendance Dakar Sénégal
Contact person: Mr. Martin D. Luis (Public Affairs)
TEL: 221 765 940 940
FAX: 221 432 347 528
Email: senegalcitigroup@financier.com
Web: http://www.citigroup.com/citigroup
ACCOUNT HOLDER..... Mr Edgar Zivanai Tekere
ACCOUNT NUMBER..... CTM-3318471068727-42
SWIFT CODE .............. CBSX04
DEPOSITE CODE........ TUDP069
ADDRESS............ .. 65 Park Lane P.O. BOX 2445 Harare Zimbabwe.
NEXT OF KIN.............. Miss Natalia Edgar Zivanai Tekere,

Tell the bank officer that you are my foreign business partner and we need the fund to be transferred into your account urgently for an investment, and do not hesitate to let me know what the bank said, I will be waiting to hear from you what the bank will say because I want to to join you immediately after the transfer.

Have a pleasant day,
Natalia.

Mrs
Date: Thu, 29 Nov 2012 05:51:38 -0500
From: "Senegal Citigroup" <senegalcitigroup@financier.com>
Subject: THE CITIBANK OF SENEGAL.

THE CITIBANK OF SENEGAL.
Adresse: Cité 2 Place de
L'Indépendance
Dakar 3391
Senegal.
Date: 29.11.2012.

Sir,

In view of the authorization letter request for claims received from Miss Natalia Edgar Zivanai Tekere closure and transfer of deposited fund belonging to Mr. Edgar Zivanai Tekere, though investigation has been conducted and your information coincided with those we have in our records based on the reports from our payment verification board. Be informed that before we can effect further transfer, we need to receive to the following proofs from you to prove that you have been mandated by his next of kin Miss Natalia Edgar Zivanai Tekere.

(1) You should present the Statement of account holder issued to Mr. Edgar Zivanai Tekere.

(2) Letter of administration from the high court of justice Senegal where Miss Natalia Edgar Zivanai Tekere is residing.

(3) A copy of Mr. Edgar Zivanai Tekere certified death certificate.

(4) A power of attorney signed/notarized by a Senegal based lawyer that empowered you to represent her.

(5) Present a sworn affidavit of oath/support from high court of Senegal where Natalia Edgar Zivanai Tekere, is residing.

We hope that you will understand that our request for the above documents and information’s is part of the our security protocols to avoid fraudulent claims or an unwarranted taking advantage of his absence by some individuals or some other distance relations who might have had access to his privacy. Please note that the account in your country is good for the transfer, you do not need a dollar or euro account, you need to get the documents and then forward your account in your country for the transfer. On receipts of the above documents/information, we shall verify them and once we are satisfied, we shall process your claim and effect the transfer.

Thanks for your co-operation.
Mr. Martin D. Luis.
Citigroup Foreign Operations & International Remittance Dept.

Mrs
Date: Thu, 29 Nov 2012 07:43:02 -0800 (PST)
From: Tekere Edgar Natalia <tekere1@yahoo.com>
Subject: Contact the lawyer for the other documents.

My dearest,

I want you to know that spending an hour here in the refugee camp is like a million days in prison, Please dear i don’t want to continue like this anymore please let us follow the instruction of the bank so that the transfer will be made before next week and i will be coming over to join you, I am very happy that the bank has responded regarding the account and on the way forward for the transfer. Regarding the documents the bank required i have only the Death Certificate and Deposit certificate and the Statement of the account issued to my Late father by the Citibank, I will look for a means to scan it and forward to you, I am sending it to you with trust and confidence and for being transparency since the beginning of this transaction, Which give me more confidence to trust you more and more,

But the only problem we have now is the power of attorney and the affidavit of oath and the letter of administration which the bank said that it will be issued by a lawyer here in Senegal for me to sign my signature on it. I discussed the problem with Rev. Daniel who is in charge of the refugee camp here in Senegal and he gave me the contact of this lawyer Barrister Jeffrey Banga Mashama, He is one of the lawyers working with the United Nations here in Dakar Senegal. I will want you to contact him through his email and telephone telling him that you are my foreign partner that you need his services to prepare a power of attorney and get us affidavit of oath and the letter of administration from court that will enable you transfer my 4.6 million dollars from the bank to your account on my behalf due to my refugee status. Bellow here is the lawyer's contact i got through the help of Rev. Daniel.

MASHAMA ASSOCIATES DAKAR SENEGAL.
NAME:............... Barrister & Solicitor Jeffrey Banga Mashama.
PHONE NUMBER. ... +221 775 443 551
Email: …………… jeffreymashama@yahoo.co.uk

This lawyer will help us to get the required items and the lawyer will also draft the Letter of Administration the Federal High Court here in Senegal. Now there is no need for us to keep waiting since the bank are ready to make this transfer once the documents are ready, I have ask pastor Daniel here concerning on how i can start preparing my traveling papers, for me to join you when you will be through. Please dear, I will like you to make contact with this law firm immediately and ask them the possibility of getting those needed document for us to be able to send them to the bank for the wire transfer of the money into your account, as you can see that everything concerning this transfer is complete, please help me out to see that this lawyer get this documents within.

My prayers are with you and I know that God will surely see us through. Send the letter you received from the bank to the lawyer for his more understanding. I am waiting to hear from you with the response from the lawyer you can call the lawyer on phone or send also an email. I will expecting good news from you soon,

sincerely yours love,
Natalia.

Mrs
Date: Thu, 29 Nov 2012 21:59:48 +0000 (GMT)
From: Jeffrey Mashama <jeffreymashama@yahoo.co.uk>
Subject: Barrister & Solicitor Jeffrey Banga Mashama [ESQ]

Attention: ,

This day being the 29/11/2012 we have received your letter for our judicial service assistance to recover your inheritance from Citibank of Senegal. But we have to perform our professional verification concerning this matter with the bank (Citibank of Senegal) An inquiry has been sent to the Citibank of Senegal to confirm to me the availability and the validity of the said account. As soon as we receive confirmation mail from the Citibank of Senegal, i will head straight to the high court of justice to inquire about the current conditions of obtaining such sophisticate documents; I will communicate with you immediately after my inquiries on the current condition of obtaining the legal documents. You will provide to us with all the information and material we will require to enable us secure the legal documents within the time frames we will agree, feel free in contacting us for our legal advice.

Barrister & Solicitor Jeffrey Banga Mashama [ESQ]
Principal Attorney: Mashama Chambers Associates.
If you have any question, contact us at +221 775 443 551 or email.

Mrs
Date: Fri, 30 Nov 2012 14:20:08 +0000 (GMT)
From: Jeffrey Mashama <jeffreymashama@yahoo.co.uk>
Subject: Barrister & Solicitor Jeffrey Banga Mashama[ESQ]

Date: 30/11/2012

,

We have concluded our verification concerning your ongoing transaction with the Citibank of Senegal today being 30/11/2012, if not the Bank confirmed to us that the whole transaction is right and legal; we wouldn't have accepted your offer.

And be rest assured that we will give to you our best of service and shall apply all legal terms to guarantee our efficiency from the moment our required mobilizations materials is received. We have observed the due protocols and have noted the availability of the account involve, we have also understood the importance of the listed documents as required by the Citibank. It is our duty to serve you and to make sure that this operation is dully executed with no error; we will represent you in all area that you will be required during this transaction.

Note: It has been mandated that every documents backing transaction must be paid before obtaining any document from the High Court of Justice.

1) We will register the two certificates in the office of the high court justice registrar.

2) We will visit the office of the chief justice of the Federal Republic of Senegal, to get the authentic stamp duty on the Certificate.

3) We will secure a receipt of Incorporation from the Ministry of Internal Affairs here in Dakar Senegal before the two Certificates can be approved.

4) We will visit the office of the Ministry of Justice of the Federal Republic of Senegal, to secure the approval order certificate.

A registration fee of 200 Euros are to be deposit at the office desk of the high court of justice Registrar. A compulsory [280 Euros] is to be deposit in the office of the High Court High Court Justice Cashier desk before swearing the Oath. A compulsory endorsement fee of [300 Euros] is to be deposit in the office desk of the High Court of Justice Chief Magistrate before the legal documents can be endorse. Making the total sum of [780 Euros]

Confirm this email and we shall direct you on how to send the money [780 Euros]. After the money is completely transferred to your account in your country then you sent to us our legal charges and for job well done. As soon as we received the required fee we promise to secure the legal documents for you as demanded in 2 working days. Is rest assured that we shall remain at your service till your fund is completely transferred to your account in your country.

Barrister & Solicitor Jeffrey Banga Mashama (ESQ)
Principal Attorney: Mashama Chambers Associates.
If you have any question, contact us at +221 775 443 551 or email.

Mrs
Date: Fri, 30 Nov 2012 23:22:17 -0800 (PST)
From: Tekere Edgar Natalia <tekere1@yahoo.com>
Subject: My heart is heavy with fear and worries of what your reaction will be.

My dearest,

I have been crying since i received your mail and saw what you are passing through with the lawyer, despite the lawyer explain how the money will be used. Based on what the lawyer is saying; honestly I am very worried and confused that i don't know what to do and i don't have any other person except you, Though I am happy that this life torture will soon be over but I am being a bit panic based on the request of the lawyer for the amount of 780 euros Before he will represent and swear the oath on your behalf in the high court of justice, And prepare the attorney and also secure the letter of administration also from the high court of justice here in Senegal.

I am very much afraid because you know that I don't have the money and I have no way to get it, I want you to listen to me with all your heart, I have never thought of stressing you with the issue of money in this matter, But as you can see now we cannot get the money without those documents, Despite that i am still in pain i have not ask you to give me anything, The most important thing for me now is to do everything possible and conclude with the lawyer, So that the lawyer will start the process of the documents.

I know that it is not going to be easy for you, But remember that we are expecting some greater things that is going to make our future more brighter and comfortable, I want you to know that you are also saving a life created by God if you help me out, I don't know what else to say, But my heart is heavy with fear and worries of what your reaction will be towards this last chance to my freedom.
Natalia.

Mrs
Date: Mon, 03 Dec 2012 10:10:59 -0500
From: "Senegal Citigroup" <senegalcitigroup@financier.com>
Subject: THE CITIBANK OF SENEGAL.

THE CITIBANK OF SENEGAL.
Adresse: Cité 2 Place de
L'Indépendance
Dakar 3391
Senegal.
Date: 03.12.2012.

Sir,
To enable us conclude our arrangement in this ongoing transaction, fill our beneficiary form and return it to the bank or reconfirm to the bank your details were the your fund will be transferred. But before we can remit your fund to any nominated bank of your choice in your country, you must observe our banking protocols by presenting all the legal documents from the high court of justice Senegal where your partner is residing. These legal documents are part of the Citibank security protocols and it shall also prove to the bank that your partner has mandated you to act on her behalf.

Thanks for your understanding.
Mr. Martin D. Luis.
Citigroup Foreign Operations & International Remittance Dept.
Mrs
Date: Thu, 25 Apr 2013 04:29:15 -0700 (PDT)
From: Tekere Edgar Natalia <tekere1@yahoo.com>
Subject: Good news from Natalia.

My dearest,

how are you dear, hope all is well with you. It's just that, happy to break the good news to you, but really long, because he gave me the confidence to run, really brought hope for my hopeless situations, so I promised myself that even if you fail to complete the transfer, I was on certainly compensates. I was very proud of you. I am very happy to inform you about my success in getting the fund transferred under Citibank's new partner from London, now I'm in London for investment projects with my partner Mr. Dominic Alex Frank.

Meanwhile, do not forget about the past efforts and attempts to assist me in transferring those funds despite the fact that we failed somehow. This vow I made myself for compensation could be in my head and I want to meet them to you but do not say what was in my head. You must contact the secretary to the pastor, whom I told you earlier that helped me when I was in the refugee camp in Dakar, her name is Mrs. Ruth Jacob and her e-mail address is (ruthjacoob@yahoo.com). Ask her to send a check (U.S. $ 350.000.00), which held for her as compensation for all the past efforts and attempts to assist me in this matter.

I appreciate your efforts at that time very much. So here and get in touch with Mrs. Ruth James and instruct her where to send the check to be able to withdraw money. Please let me know as soon as there is so that we can share the joy after all the sufferings at that time. At the moment I am very busy, because the investment projects which I and my new partner have at hand, because I want to finish everything before the end of the year.
Finally, keep in mind that given instructions to Mrs. Ruth James on your behalf to release the Citibank check for damages. That's why we ask you to contact her, and she sent a check for you to withdraw money without delay.

May God bless you.
Sincerely,

Natalia.

 
Mrs
Date: Mon, 13 May 2013 09:51:39 -0700 (PDT)
From: Ruth Jacob <ruthjacoob@yahoo.com>
Subject: From Mrs. Ruth.

Sir,
I have instruction from my daughter Natalia Tekere to send to you a certified bank draft bearing US$350,000.00, Bank draft is not deductible or transferable until it gets to the care of the beneficiary, and you can only receive it by allowing me to send it to you through a courier service firm from here.

Meanwhile our local post office has been granted and neglected by our government due to terrible corruptions so it's no longer in used and citizens had no choice than to start using private courier firms and some like TNT and DHL are very far from the area we are leaving so we usually send by private couriers because it is sensitive and not all courier services are authorized to lift bank drafts since after 11th September incidence in the USA and due to crisis in African countries.

I will go and confirm from a reliable courier agency and the insurance on how they can deliver this bank draft (Cashier's cheque) to your place as you asked me but you will need to urgently re-confirm to me your real full names, current direct telephone numbers and a scan copy of your passport or driving lenience.

Regards,
Mrs. Ruth.

Mrs
Date: Wed, 15 May 2013 07:44:21 -0700 (PDT)
From: Ruth Jacob <ruthjacoob@yahoo.com>
Subject: Mrs. Ruth.

Sir,
I appreciate your response; I am pregnant and have not been feeling fine since yesterday, you should remember that the draft cannot be transferred because it was not issued on my name, it was issued to your name as the beneficiary of the draft and your Ex- partner who issued this draft is gone, so i won't be able transfer it through bank from here but can easily send this draft to you by courier service means.

That's the simple truth, your ex partner did not leave any cash money behind for me to handle the delivery, I'm sure booth of you must have discussed about it earlier. Actually i don't have money at hand to help you on the courier charge, my monthly salary is poor, i am just secretary to the Rev. Father and i am also pregnant ,other wise i would have assisted you to post this draft with my own money so that you will refund me later but i don't have it at the moment.

Your money is in a certified bank draft bearing (350,000. us dollars) which cannot be deducted or added until you present it to your bank with your proved identity. If you are still in doubt, you can re-confirm from your local bank, Please do not take me for deceit. There are reliable courier service firm nearest to my office here, presently the only way i can assist you is by sending this bank draft to you through courier firm as i mentioned earlier so that you can receive it within 3 days and then take it to your bank for melting into your account.

The TNT courier which i consulted over here agreed to deliver the draft to you within 3days but insisted that we must fulfill their service charge of (170, 000 XOF) Senegal currency equivalent to [280 Euros] for delivery including insurance fee of the valued parcel, our local post office in Dakar has been grounded for long and neglected by our government due to corruptions, so it's no longer in use and citizens had no choice than to start using the express couriers for safety, like TNT which is the most efficient in our country.

on acceptance i will give you the information you will use to send the (280 Euros) which is for the both insurance fee and for the shipping of the Citibank draft, and as soon as we receive the money i will go straight to the TNT Currier insurance department and insure the Citibank check and also pay for the shipping,

And i will scan the copy of the Citibank draft and the courier airway bill and send it to you. i would want you to see the views before the Citibank check before it arrives.

Mrs. Ruth
     
Mr From: Tekere Edgar Natalia <tekere1@yahoo.com>
Date: 2014/1/13
Subject: From Natalia and my photos

My dearest,

I am happy and extremely excited that you brought out the time to
write even if you have not seen me i believe that this friendship will
be built on trust and love I will really like to have a good
relationship with you, and i have a special reason why i decided to
contact you. I decided to contact because of the urgency of my
situation.

I am Natalia Edgar Zivanai Tekere, My late Father was one of
Zimbabwe�s main political power brokers who helped found the Zimbabwe
African National Union �ZANU� My late father had been a key part of
the internal battles over who would succeed President Robert Mugabe in
his ZANU-PF party, his death will intensify turmoil in President
Robert Mugabe's party over the question of who will succeed the
87-year-old president, my late father happened to be the chief rivals
in Zanu-PF to Defense Minister Emmerson Mnangagwa, who is known as
"the Crocodile." my Late Father has competed with Mnangagwa over who
will succeed Mugabe.

http://www.nytimes.com/2011/06/10/world/africa/10tekere.html
http://www.zimeye.org/?p=30669

My late father Late Mr. Edgar Zivanai Tekere (born 1 April 1937 � died
7 June 2011) was a Zimbabwean politician who was a founding member of
ZANU PF, and every one knows that the cause of his death was due to
his fight of who will succeed President Robert Mugabe.

I will like to inform you that if you will help me to relocate to your
country with the substance that i inherited from my Late father, I
have an amount the sum of $4.600 Million which i will like to invest,
but my only problem is that I don�t have idea of any lucrative
business.

The obvious reason why I contacted you is that you are to advise and
invest this money to lucrative business because i have no business
experience for now, but if you accept to help me i will forward to you
the necessary documents for you to confirm, and it is my intention to
compensate you with 30% of the total money for your assistance and you
will also invest the rest of the money in any lucrative business you
know, please all communications for now should be through this email
address only for confidential purposes.

As soon as I receive your positive response showing your interest I
will put things into action immediately, I shall appreciate an urgent
message indicating your ability and willingness to handle this
transaction sincerely, awaiting your urgent and positive response,
Please do keep this only to yourself please i beg you not to disclose
it till i come over, once the fund has been transferred.

I hope to hear from you soon, i am giving all this details information
with every transparency and hoping that you find a place in your heart
to save me from this life torture.

Have a pleasant day.

Natalia.

Natalia Edgar Zivanai Tekere
Natalia Edgar Zivanai Tekere
Natalia Edgar Zivanai Tekere
Natalia Edgar Zivanai Tekere
Natalia Edgar Zivanai Tekere
 
    
Miss Young

If you received a similar letter, please ignore it. Do not answer it. If you do, you will end up on more of the mailing lists used by the criminals behind this fraud. Read more....

 

Copyright © 2004-2015 419.bittenus.com. All rights reserved. Updated 04-Feb-2018