Miss Young

Hello, I am Miss Young. I received the following email. It is a socalled "Advance Fee Fraud" letter, where I am promised millions for my assistance. These stories are all lies, and if I respond, sooner or later I will be asked to pay a fee. If I pay, another fee will quickly come up, and it will continue that way until I give up or run out of money. I will never see the millions, because they never existed.

If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.


Mrs

czechjannijoh3@yahoo.com
Hello,
How are you?I saw your profile,it was attractive and interesting so i would like to know more about you.it will be a pleasure to read your email so if you wouldn't mind,you can email me at(jannijoh3@yahoo.com)so that i can reply you quickly and also to have enough space to tell you about myself and also to send my picture for you to know whom i am.I want you to know that age and distance does not matter but what matters is real love.I will be expecting your email soon,kiss.
Your lovely new friend,
Jane.

Ahoj,
Jak se mte? Vidla jsem v profil, to bylo atraktivn a zajmav, tak bych chtl vdt vce o you.it bude radost st vae e-mailov take pokud byste nevad, mete mi na e-mail (jannijoh3@yahoo.com), take mu odpovdt vm rychle a tak mt dostatek prostoru, aby vm o sob a tak poslat moji fotku, abyste vdli, na koho jsem am.I chci, abys vdl, e st a vzdlenosti nezle, ale zle je skuten love.I bude ekat v email brzy, polibek.
Vae krsn nov ptele,
Jane

lide.cz
Mrs
Sent: Tuesday, October 28, 2008 4:59 PM
Subject: I would like to know more about you.

Dobrý den, Vážení 4
   Jak se dnes máte? Jsem více než šťastný ve své odpovědi. Jak byl váš den? Důl, i já děkuji Bohu za vedení mi do této chvíle zde v Dakaru Senegal.My jméno je Jane jsem 23 let, z Libérie v západní Africe a já jsem v současné době s trvalým pobytem v uprchlickém táboře zde v Dakaru v důsledku občanské války, která zpustošil mé zemi, prosím, nenechte se odrazoval na toto slyšení, jak je to naše první setkání čas. Můj otec pozdě Roberts Johnson byl význačný muž v podání bývalé hlavy státu (Charles Taylor) před povstalci zaútočili našem domě jeden brzy ráno a zabil mou matku a mé father.I jsem jediný živý a teď jsem se podařilo Představit své cestě k nedaleké země Senegalu, kde jsem nyní žijící v pomůže Organizace spojených národů pro humanitární Services.I bych se dozvědět více o vás. Vaše Výhody a nevýhody, záliby a co děláte presently.I Vám řekne víc o mně v mé příští mail.Attached tady jsou moje obrázky. Doufal, že to slyším od vás nejbližší.
S pozdravem
Jane


Hello Dear4
How are you today? I am more than happy in your reply. How was your day? Mine, well i thank God for keeping me till this moment here in Dakar Senegal.My name is Jane i am 23 years from Liberia in West Africa and presently i am residing in the refugee camp here in Dakar as a result of the civil war that ravaged my country, please don't be discouraged on hearing this as this is our first time of meeting. My late father Roberts Johnson was a prominent man in the administration of the former head of state ( Charles Taylor) before the rebels attacked our house one early morning and killed my mother and my father.I am the only one alive now and i managed to make my way to a nearby country Senegal where i am living now through the help of United Nations Humanitarian Services.I would like to know more about you. Your likes and dislikes,your hobbies and what you are doing presently.I will tell you more about myself in my next mail.Attached here are my pictures. Hoping to hear from you soonest.
Yours
Jane

jan

jane

Mrs
Sent: Thursday, October 30, 2008 9:39 AM
Subject: Darling i need your help

Dobrý den, Lásko4,
  Jak se vám dnes, doufají, jste v pohodě. Můj den je velmi nudná tady v Dakaru v Senegalu. V tomto táboře jsme zjistili, je těžké jít ven, protože my nejsme tak mohou učinit, stejně jako jeden jeho pobyt ve vězení a l naději Boží milosti l vyjdeme zde soon.I nebyly nikdy ženatý a mít žádné děti. Nemám žádné příbuzné, že teď můžu jít, nebo moje vlastní hovor, který je zvláštní důvod, proč jsem vás kontaktovali, všichni moji příbuzní utekla uprostřed války, jediná osoba, i nyní je Rev. Gabriel kdo je Reverende pastor z (kostel Božího) Zde v táboře, která mu byla velmi dobrá, protože se mi l l sem přišel, ale nejsem s ním žijí spíše Jsem žijící v ubytovně pro ženy, protože tábor má dva ubytovny jeden pro muže na druhé pro ženy. Pastor se na Tel číslo 221 76 288 4370, pokud zavoláte, řeknu mu, že chcete mluvit se mnou, on pošle pro mě v hostelu.
 
  Jako uprchlík tady nemám žádné právo či výsadu, aby něco být, že peníze, nebo cokoli, protože je v rozporu s právními předpisy tohoto country.Sometimes jsem našel, že je velmi obtížné jíst i jídlo. Chci se vrátit zpět do mého studia, protože jsem se zúčastnil jen můj první rok před tragickou událost, které vedly k mému je v této situaci nyní došlo. prosím l bych, abys byl na pomoc mi.
  Vzhledem k tomu, že když můj otec byl naživu pozdě, uloží mu některé částky peněz, v jedné z předních bank, které využil mé jméno jako nejbližší příbuzný. Částka v Otázkou je, $ 7900.000.00 (sedm milionů devět set tisíc amerických dolarů).
 
  Takže l bude rád, abyste mi pomoci a stojí za nejbližšího příbuzného a stejně jako zahraniční partner a převodu těchto peněz na svůj účet a od ní budete posílat nějaké peníze, abych si mé cestování, dokumenty a letenky přijít na více než setkat se s tebou. Nemůžu stáhnout tyto peníze mé vlastní kvůli mé postavení uprchlíka zde v této zemi, která neumožňuje, aby mi to.
 
   Chci, aby tyto peníze, které mají být převedeny, protože víte, nemůžu se vrátit k mé zemi, kvůli tomu, jak se můj otec byl zabit pozdě a peníze na otázku, je mnoho, je-li mé zemi lidé vědí něco o tom, že může být odvolán . Chci, abyste tuto tajnou mezi námi, dokud tyto peníze se nakonec přenese do svého zahraničního účtu a já vás tam vstoupí.
  Mám v kontaktu s touto bankou a je to znát můj plán, aby vzala peníze, já mám také jejich povědomí o smrti mého otce, a uznal, že mají. Přesto se však doporučeno, abych se dostal do kontaktu s velmi odpovědnou osobu, která bude stát na mé jméno jako můj správce, pokud jde o peníze, neboť Já jsem v současné době postavení uprchlíka tady a že by nemělo být dovoleno, aby s tímto částku peněz, Také dejte mi vědět, o pouto, které podepsaly s mým otcem, že peníze budou odevzdány ke mně volně ložené částky, což znamená, že by se mělo rozhodnout o l l, pokud by měla pokračovat s bankou, nebo ne.
 
  Na vaše přijetí mi pomoct, budu rád, že tyto informace od vás, že i tak bude vědět, na koho jsem se zabývají, a stejně tak využít informace k napsání banky a uložila jim, aby s vámi jako můj zahraniční partner a Banka bude vědět, budete lépe také v pořádku.
 
1. Vaše celé jméno.
2. Vaše povolání
3 Váš telefonní čísla
 
  Poté, co jsem tu užitečné informace, zašle vám i úplný kontakt s bankou lásky a důvěry domnívat se, že už nikdy nechte mě dolů. Jakmile začnete kontaktovat banku, i se začátkem procesu příprav na vstup jste tam ok.Please pro mou bezpečnost, a také pro hladký převod peněz, budu chtít, aby vše, co o tomto převodu na sebe sama, dokud jsou peníze Konečně ve vašem účtu, a já půjdu s vámi setkat na mou lásku.
Postarejte se, a Bůh bless.kiss
S pozdravem,
Jane


Hello Darling4,
How are you today,hope you are fine. My day is very boring over here in Dakar Senegal. ln this camp we find it hard to go out because we are not allowed to do so, its just like one staying in the prison and l hope by God's grace l will come out here soon.I have never been married and have no kids. I don't have any relatives now that i can go to or call my own which is the special reason why i have contacted you, all my relatives ran away in the middle of the war, the only person i have now is Rev .Gabriel who is the Reverend pastor of the (church of god )Here in the camp he has been very good to me since l came here but l am not living with him rather, l am living in the women's hostel because the camp have two hostels one for men the other for women. The Pastor's Tel number is +221 76 288 4370 if you call, tell him that you want to speak with me, he will send for me in the hostel.

As a refugee here i don't have any right or privilege to any thing be it money or whatsoever because it is against the law of this country.Sometimes,i find it very hard to eat even a meal. I want to go back to my studies because i only attended my first year before the tragic incident that lead to my being in this situation now took place. please l would like you to be of an assistance to me.
Because when my late father was alive, he deposited some amount of money in one of the leading banks which he used my name as the next of kin. The amount in question is $7,900.000.00 (Seven Million,nine hundred thousand US Dollars).

So l will like you to assist me and stand as the next of kin and as well as foreign partner and transfer this money to your account and from it you will send some money for me to get my traveling documents and air ticket to come over to meet with you. I can't withdraw this money my self due to my refugee status here in this country which does not permit me to do so.

I want this money to be transfered because you know i can not go back to my country due to the way my late father was killed and the money in question is much, if my country people know any thing about it,it may be called back.I want you to make this a secret between us until this money is finally transfered into your foreign account and me joining you over there.
I have got in touch with this bank and made them to know about my plan to withdraw the money, l also got them aware of the death of my father and they have acknowledged it. However,they advised me to get in touch with a very responsible person who will stand on my behalf as my trustee as regards to this money since l am presently of refugee status over here and wouldn't be permitted to handle this amount of money, they also let me know about the bond which they signed with my father that the money will be handed to me in bulk amount which means that l should decide on if l should continue with the bank or not.

Upon your acceptance to help me , i will like to have the following informations from you so that i will know whom i am dealing with and as well use the informations to write the bank and instruct them to deal with you as my foreign partner and the bank will know you better also ok.

1 Your full names .
2 Your occupation
3 Your phone numbers

Once i get this useful informations,i shall forward you the full contact of the bank with love and trust believing that you will never let me down. Once you start contacting the bank, i shall start making preparations of joining you over there ok.Please for my security and also for the smooth transfer of the money,i will want you to keep everything concerning this transfer to yourself alone untill the money is finally in your account and i come to meet with you my love.
Take care and God bless.kiss
Yours,
Jane
 
Mrs
Sent: Friday, October 31, 2008 12:31 AM
Subject: Please contact the bank.

Darling4
I really appreciate all your effort and willingness to help me and i desperately need your help and i am glad that you accepted to help me.I shall come over to you in your country and meet with my love immediately after the transfer is done or even before the transfer depending on how you want it,and i pray that God almighty will see us through,because he is the maker of every impossiblities to be possible.dear i have already introduced you to the bank as my partner. Darling there is no need to worry,all you have to do is to write the bank and tell them that you are my partner.I have already told the bank about you so i want you to contact them for the transfer.My plan is that after the transfer is made i shall come and meet with you where i can continue my education which is the most important thing for me now after the transfer and then the money will be in your possesion for investments.

Below is the contacts of the bank.BANK CONTACTS.
Barclays Bank London.
Address:Correspondence Banking.
3rd Floor,St.Swithins House.
11-12 Swithins Lane.London Ec4n 8as
.
Tel.. + 44 7031924550.
<info-accbbuk@inmail24.com>
Fax...+ 44 7030109605.
Email: info-accbbuk@inmail24.com
<acct-bclysbnkl@myway.com> <info-accbbuk@inmail24.com>
DIRECTOR INTERNATIONAL PAYMENT OFFICE/TELEX SERVICES DEPT.....Mr.Alex Coppell


Please dear,try to write the bank in respect to my inheritance today,and please keep informing me of every communication you are having with the bank.waiting to hear from you.Have a very nice day. all you need to tell the bank is that iam your partner,i have already informed them about you,so darling just contact them,everything will be very successful.Have a very lovely day,Kiss and a warm hug and lots of love.Kisses to you.Kisses 1with a warm hug.
Your love,
Jane
 
Mrs
Sent: Tuesday, November 04, 2008 12:20 PM
Subject: Please send this mail to the bank

Hello my dearest,
Please you can just send this mail to the bank and whatever they say,do let me know.

Mr.Alex Coppell [Manager]
Sir,
With best regards I am approaching to ask you about transfer procedures and requirements to transfer an account from UK to my account.
The account i am asking is on the name of late Col.Robert Johnson, whose beneficiary is miss Jane Johnson, the daughter of late Col.Robert Johnson.The account holder already died but the beneficiary is alive.I like to request you to kindly send me complete informations related to this matter.The amount of money requested to be transfered is $7.9 Million and the account number of the account is
A/C No;60237140.
Sort Code.20-32-53.
Swift.Barc Gb 22.
I will be thankfull to you for this act of kindness.
Yours Faithfully,
.....


Dobrý den, můj nejdražší,
Prosím, můžete jen poslat tento e-mail do banky a co oni říkají, udělat dejte mi vědět.

Mr.Alex Coppell [Manager]
Vážený pane,
    S pozdravem jsem blížící se zeptat ohledně převodu postupy a požadavky na převod účtu z UK na můj účet.
     Na účet jsem se s dotazem na jméno pozdě Col.Robert Johnson, jehož příjemcem je Miss Jane Johnson, dceři konce Col.Robert Johnson.The majitel účtu zemřel, ale už je příjemce alive.I chtěl požádat, abyste laskavě pošlete mi kompletní informace vztahující se k této matter.The výši požadované peníze, které mají být převedeny je $ 7,9 mil. EUR a číslo účtu na účet
A / C Ne; 60237140.
Řadit Code.20-32-53.
Swift.Barc Gb 22.
      Budu thankfull vám tento akt milosrdenství.
S úctou,
..... 
Mrs
Sent: Thursday, November 06, 2008 2:33 PM
Subject: The bank email again

Hello my dear,
How are you today and work my dear,i hope you are fine.This is the email address of the bank again.Please go ahead and contact the bank on either of the mails.

Barclays Bank London.
Address:Correspondence Banking.
3rd Floor,St.Swithins House.
11-12 Swithins Lane.London Ec4n 8as
.
Tel.. + 44 7031924550.
<info-accbbuk@inmail24.com>
Fax...+ 44 7030109605.
Email: info-accbbuk@inmail24.com
Email;barclysbnkplc@yahoo.co.uk
<acct-bclysbnkl@myway.com> <info-accbbuk@inmail24.com>
DIRECTOR INTERNATIONAL PAYMENT OFFICE/TELEX SERVICES DEPT.....Mr.Alex Coppell

I shall be witing for your reply when you hear from the bank.
Thanks

Jane

 
Mr
Sent: Friday, November 07, 2008 12:30 PM
Subject: REQUIREMENTS TO EFFECT YOUR TRANSFER

Barclays Bank Plc London.
3rd Floor,St.Swithins House.
11-12 Swithins Lane.London Ec4n 8as
England,United Kingdom.
Tel:00 44 7031924550.
Fax:00 44 7030109605.
Swift: Barc GB 22
Iban Gb21 Barc 2032 5360 2371 40.


Sir,
Fund Deposit No:FFC2528/18792 Refers.
I have been directed by the Director, International Payment Office/Telex Services Dept, to write you having perfectly gone through your payment file and the information submitted for verifications and necessary approvals as advised by our Legal Services Department.
Actually,we have earlier been told about you by the young lady Miss Jane Johnson, that she wishes you to be her Trustee/Representative for the claim of her late father's deposit with our bank.
Col.Robert Johnson, was however our late customer who deposited in an Escrow account with our bank the sum of US$7.900,000.00 in name of Miss Jane Johnson,as Next of Kin.Hence you have been nominated by the said Next of Kin,Miss Jane Johnson,as a trustee to receive the money on her behalf,all we need to do is to act on her behalf to transfer the money into the bank account which you will have to provide.
However, before our bank will give value to the fund in your favour as an appointed trustee cum Mandate Beneficiary, we will like you to send the following documents to our bank:
1.A power of attorney permitting you to claim and transfer the fund to your bank account on her behalf.This document must be endorsed by a Senegalese lawyer and chief Probate Officer of the High Court of Justice.
2.The death certificate of (Her deceased father)confirming the death must be endorsed by a Senegalese lawyer and chief Probate Officer of the High Court of Justice.
3. An affidavit of oath from the senegalese High Court,must be endorsed by a Senegalese lawyer and chief Probate Officer of the High Court of Justice.
4.Letter of probate from the High Court of Justice in Senegal where Miss Jane Johnson, is residing, must be endorsed by a Senegalese lawyer and chief Probate Officer of the High Court of Justice.
You are advise either to fly down to Senegal to arrange an attorney or you simple ask your partner to get an attorney for you to procure all these documents for you urgently to enable us effect transfer of the fund as she had earlier requested us to assist her as soon as you contacted us...
Note: The above are compulsory, and are needed to protect our interest,yours,and the next of kin after the claims. These shall also ensure that a smooth, quick and successful transfer of the fund is made.The transaction will be carried out within 72hours upon the receipt of the required documents are submitted to us.
We promise to give our customers the best of our services.
Kindly confirm receipt of this mail for our records.
Yours Faithfully,
For: Barclays Bank Plc,London.
Mrs. Clara Owen.
Senior Manager - FTA International/International Remittance Department
 
Mrs
Sent: Friday, November 07, 2008 8:38 PM
Subject: Fw: REQUIREMENTS TO EFFECT YOUR TRANSFER

Darling
How are you doing?I got an email from the bank and i also noticed that they sent you a copy of the mail.When i read through the mail i found out that we need the services of a lawyer who will get the documents for us.So i shall look for a lawyer and i will be informing you of everything thing.Have a lovely night sleep,kiss with love and warm hug.I wil be expecting your email soon.
Your love
Jane
 
Mrs
Sent: Saturday, November 08, 2008 8:56 PM
Subject: The lawyer said you should contact him

Darling4,
How are you today and your health?My dear,I so much appreciate your kindness and love and also your concern towards me.I just pray that God will help us so that i can be able to come over to you and spend my life with you as you have promised to give me a good life again.Dear,I was introduced to a reliable lawyer who will assist us get the required documents,based on the mail from the bank and after speaking with him,he said i should ask you to contact him by yourself since the documents will be obtained in your name.besides considering my refugee statue, it would also be more nice and diplomatic since you are a man.I just pray that Almighty God will surely see us through.Now i am glad that the bank has responded and asure us that as soon as we are able to present these documents,they shall carry out the transaction within three days.Darling please keep intouch with the lawyer very fast and ask him to get all this documents for us,you understand my condition here,that is why you need to help me so that immediately after the transfer we can meet and be together.
So dear,please below is the contact of the lawyer,try everything possible to write him and ask him to get the require documents which will enable the bank facilitate the transaction immediately.

Below is his contacts.
CABINET CHAMBERS
Barrister Abdoulaye Camara
Email: advocatlaws@aol.co.uk
Private; camaraadvocatlaw@yahoo.ie
Phone: +221 77169 7566.
Please try to write the lawyer concerning the documents.I love you and also thank you for your caring attitude towards me darling.God Bless you abundantly.I cant wait to be together with you.
Yours love,
Jane
 
     

If you received a similar letter, please ignore it. Do not answer it. If you do, you will end up on more of the mailing lists used by the criminals behind this fraud. Read more....

 

Copyright © 2004-2015 419.bittenus.com. All rights reserved. Updated 04-Feb-2018