Miss Young

Hello, I am Miss Young. I received the following email. It is a socalled "Advance Fee Fraud" letter, where I am promised millions for my assistance. These stories are all lies, and if I respond, sooner or later I will be asked to pay a fee. If I pay, another fee will quickly come up, and it will continue that way until I give up or run out of money. I will never see the millions, because they never existed.

If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.


Mr

 

Date: Fri 13 Mar 2009

CLYDESDALE BANK PLC SCOTLAND


For Your Kind Attention

Sir,

I have been directed by the director of Foreign Operation / Wire Transfer to write you in respect to your mail we have received and your contact which we have earlier received from your partner who is currently in Darka Senegal as a refugee.

Actually,We have earlier been informed about you by the young lady(Miss Queen Amah ) who is (the next of kin to her late father's fund deposit in our bank ) that she wishes you to be her trustee/representative for the claim of her late father's deposit with this bank.

Her late father Dr Fedrick Amah is our late customer with substantial amount he deposit with us before his death. Hence you have really been appointed as a trustee to represent the next of Kin.

However before our bank will transact any business concerning the transfer of the fund to your bank,we will like you to send the followings immediately to our bank:

1.A power of attorney permiting you to claim and transfer the funds to your bank account on her behalf.

Note:This Power of attorney must be endorsed by a Senegalese resident lawyer( since the money is originated from Africa and the Girl is Currently residing in Senegal)

2.The death certificate of Her deceased father confirming his death.

3.A copy of the statement of account issued to her deceased father by our bank.

4.An Affidavit of support from Senegalese high court there in Africa.

Note:The above are compulsory,and are needed to protect our interest,yours and the next of kin after the transfer has been made.

These shall also ensure that a smooth,quick,risk free and successful transfer of the fund is made within 48hrs from when we receive the above named documents.

Should you have any question(s) please contact the Operational/transfer officer Mr Gavin Slater through his email address thus (gavin.slater@clydes-dalebankplc.com) or the bank's office customer service number thus:
+44 703 1823 725
+44 703 1823 727

We promise to give our customers the best of our services.

Yours Faithfully,
Mr Peter Wood.
(For Foreign Account Department)
 

Mr

polish


DUKE ASHMAN
PRINCIPAL ATTORNEY SAGE LAW FIRM
48 AVENUE LAMINE GUEYE
INTERNATIONAL AIRPORT ROAD
DAKAR-SENEGAL.
PHONE 00221-77 445 99 57
EMAIL(sagelawfirm@myway.com)

Urgent Attention.

Sir,

RE, IN THE MATTER OF LEGAL REPRESENTATION FOR THE SECURING OF ALL THE LEGAL DOCUMENTS THAT WILL ENTITLE YOU LEGALLY TO STAND ON BEHALF OF NEXT OF KIN (MISS QUEEN AMAH)ON CLAIMING AN ESTATE LEFT BY HER LATE FATHER, (DR FEDRICK AMAH) WITH CLYDESDALE BANK OF SCOTLAND.

The above refers,

We are solicitors and advocates specialised on legal representation, estate recovery,debt recovery, estate management, constitution enactment advisers/reviewers ,Company secretaries, financial advisers and other legal documentations/matters.

Please note, , I am in receipt of your request , I wish to thank you for accepting to use us in this transaction.I wish to assure you that we give the best legal services to our clients hence we are sure that Reverend Father must have told you this before introducing us to you. He brought a young girl who is in a refugee camp here, Miss Queen Amah. She has already told me everything and also made me understand that you are her partner.

She has just showed me a STATEMENT/ CERTIFICATE OF DEPOSIT and Her father's DEATH CERTIFICATE which are some of the documents needed by the Bank for the transfer.

Now as requested by you for the processing of the two remaining doccuments(POWER OF ARTTORNEY & AFFIDAVIT OF OATH) needed for the transfer,you are to forward these items to our office.

1.Your full names, address , phone and fax numbers as you would want it to appear in the power of arttorney.

Upon the receipt of the aforementioned documents, I will proceed to the Federal High court with them, Statement/Certificate of deposit and Death Certificate for Attestation. I will then swear affidavit of support to change you as the owner of the fund and then with this, the bank will now effect transfer to any bank account of your choice.

Having said this,From the inquiries made at the Federal High Court today, please note that all this service will be subject to the payment of our legal service charges. And also you are to pay the cost of oath fee including the stamp duty fee, notary stamp and authentification fee.

Legal Charges:3,500$, Ordinarily, our fees when it comes to transnational project of this magnitude, we charge 8,000.00.$. We are compelled to reduce our fees to 5,700.00 $ due to the very poor situation of our Client (Miss Queen Amah)

To this end, we have accepted that our service charge be paid to us once we complete this project. However, the only financial expenditure that will have to be needed instantly is the Oath fee, Notary and Stamp duty fee as listed below:

Oath fee: 925$ ........................................To be paid in Court
Stamp duty Fee 480 $......................................To be paid in Court
Notary and Authentification stamp:1.125$........To be paid in court

TOTAL CASH NEEDED AT HAND.......................2,530 $.

(Two thousand five hundred and thirty U.S. Dollars)

Please note that we had to be minimal in our service charge because of the present condition of Miss Queen Amah and Reverend Father who gave us the details of her conditions in the Refugee camp.

Take Note: We have to receive this payment 2,530 $ before we commence operation.

You are therefore advised to send finances to enable us pay oath fee , Notary and stamp fees.To do this, you will have to send the money through Western Union MoneyTransfer to My Secretary's name and address therein.

David OWOH( 48 AVENUE LAMINE GUEYE INTERNATIONAL AIRPORT RD DAKAR SENEGAL)


Upon the receipt of the said amount we will commence the processing immediately, Which will be ready in two working days.
I have attached a copy of my international passport,My U.N ID and My Legal License for your kind perusal.

We once more thank you for your decision to work with our chambers as we assure you of the best service.

Yours sincerely,
BAR (DR) ASHMAN DUKE
PRINCIPAL ATTORNEY SAGE LAW FIRM
00221- 77 445 99 57


KSIĄŻĘ ASHMAN
KAPITAŁU Prokurator SAGE kancelarię
48 AVENUE Lamine GUEYE
MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY DROGOWY
Dakar-SENEGAL.
TELEFON 00221-77 445 99 57
Email (sagelawfirm@myway.com)

Pilnej uwagi.

Szanowny Panie,

RE w dziedzinie reprezentacji prawnej DLA zabezpieczenie wszystkich dokumentów prawnych, które będą uprawniać YOU PRAWNIE stanąć na rzecz najbliższych krewnych (MISS QUEEN AMAH) ON AN ZASTRZEŻENIE ESTATE LEFT ZALEGŁYCH przez jej ojca, (DR FEDRICK AMAH) Z Clydesdale Bank of Scotland.

Powyższe odnosi się

Jesteśmy wyspecjalizowanych adwokatów i radców prawnych w sprawie reprezentacji, odzyskiwanie nieruchomości, windykacji, zarządzanie nieruchomościami, uchwalenia Konstytucji doradców / recenzentom, Firma sekretarzy, doradców finansowych i innych dokumentów prawnych / sprawach.

Należy pamiętać, że Ja jestem w otrzymaniu żądania, pragnę podziękować za przyjęcie nas do wykorzystania w tym transaction.I chcą zapewnić, że dajemy najlepsze usługi prawne dla naszych klientów w związku z tym jesteśmy pewni, że Wielebny Ojciec musi być poinformowany ten przed wprowadzeniem nas do Ciebie. Zaprowadził młodą dziewczynę, która jest w obozie dla uchodźców tutaj Miss Queen Amah. Ona już powiedział mi wszystko i również mi zrozumieć, że jesteś jej partnerem.

Ona ma tylko pokazał mi REGULACJI / świadectwo depozytowe i jej ojca ŚMIERCI ŚWIADECTWA, które są niektóre dokumenty wymagane przez Bank transfer.

Teraz jak o was do przetwarzania dwóch pozostałych dokumentów (POWER OF ARTTORNEY & Affidavit of Oath) niezbędnych do transferu, to są do przekazania tych przedmiotów do naszego biura.

1.Your pełnej nazwy, adresu, telefonu i faksu, jak chcesz go do stawienia się w mocy arttorney.

Po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów, będę się do Wysokiego Trybunału Federalnego z nimi, oświadczenie / świadectwo depozytowe i śmierci Świadectwo Atestacja. I wtedy przysiąc oświadczenie wspierania zmian Ciebie jako właściciela funduszu, a następnie z tym, bank będzie efekt przeniesienia do każdego rachunku bankowego zgodnie z własnym wyborem.

Mimo tego, Od informacje uzyskane od dziś Federalny Sąd Najwyższy, proszę pamiętać, że wszystkie te usługi będą przedmiotem wypłaty naszych opłat za usługi prawne. A także jesteś zapłacić koszty przysięgą opłaty w tym opłaty skarbowe opłaty, pieczęć notariusza i opłata autentyczności.

Opłaty prawna: 3500 $, Normalnie nasze opłaty, jeżeli chodzi o ponadnarodowym projekcie tej wielkości, pobieramy 8000,00. $. Jesteśmy zmuszeni do zmniejszenia opłat 5.700,00 $, ze względu na bardzo złej sytuacji klienta (Miss Queen Amah)

W tym celu, musimy przyjąć, że nasze usługi opłaty należy zwrócić do nas po ukończeniu tego projektu. Jednakże, jedynie wydatki finansowe, które będą potrzebne od razu jest Oath opłaty, notariusza i opłaty skarbowe opłaty wymienione poniżej:

Oath Opłata: 925 $ ........................................ być wypłacona w sądzie
Pieczęć celna Opłata 480 $...................................... które mają być wypłacone w Trybunał
Notariusz i autentyczności pieczęć: 1,125 $........ Aby być wypłacona w sądzie

Łączna kwota środków pieniężnych potrzebnych pod ręką ....................... 2530 $.

(Dwa tysiące pięćset trzydzieści dolarów)

Należy pamiętać, że mieliśmy się minimalny w naszym serwisie opłat ze względu na obecny stan Miss Queen Amah i Wielebny Ojciec, który dał nam szczegóły z jej warunków w obozie uchodźców.

Weź Uwaga: Mamy do otrzymania tej płatności 2530 $ Przed rozpocząć operację.

Jesteś więc radzimy wysłać finansów, aby umożliwić nam zapłacić przysięgą opłaty, notariusza i pieczęć fees.To to zrobić, musisz wysłać pieniądze poprzez Western Union MoneyTransfer do Sekretarza Moje nazwisko i adres niej.

David OWOH (48 AVENUE Lamine GUEYE INTERNATIONAL AIRPORT RD DAKAR SENEGAL)


Po otrzymaniu wspomnianej kwoty będziemy natychmiast rozpocząć przetwarzanie, który będzie gotowy w dwa dni robocze.
Mam załączeniu przesyłam kopię mojego paszportu międzynarodowych, Moje ONZ i Mój ID prawna License za uprzejme Lektura.

Mamy jeszcze raz dziękuję za waszą decyzję do pracy z naszej kancelarii, jak zapewnić o najlepszą obsługę.

Z poważaniem,
BAR (DR) ASHMAN KSIĄŻĘ
KAPITAŁU Prokurator SAGE kancelarię
00221 - 77 445 99 57

UTF-8Qmy_international_passport
UTF-8Qlegal_license
UTF-8QUn_Identity
 
     

If you received a similar letter, please ignore it. Do not answer it. If you do, you will end up on more of the mailing lists used by the criminals behind this fraud. Read more....

 

Copyright © 2004-2015 419.bittenus.com. All rights reserved. Updated 04-Feb-2018