Miss Young

Hello, I am Miss Young. I received the following email. It is a socalled "Advance Fee Fraud" letter, where I am promised millions for my assistance. These stories are all lies, and if I respond, sooner or later I will be asked to pay a fee. If I pay, another fee will quickly come up, and it will continue that way until I give up or run out of money. I will never see the millions, because they never existed.

If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.


Mrs

slovak

Od: ANNA HARUNI <annaharuni@live.co.uk>
Prijata: 08.05.2009 16:19
Predmet: My Dear Friend, I Will Like To Konw More About You

Milý priateľovi

Som viac ako šťastný vo svojej odpovedi na môj mail. Ako sa vám dnes? Aká bola noc dúfam v poriadku, volám sa Slečna Anna Harun aj držiteľom certifikátu vo všeobecnom ošetrovateľstva, som v nádeji na ďalšie moje vzdelanie v tomto kariéry. Nie som ženatý a nemajú deti. Som spravodlivý v pleť a priemernej výšky, môj sníma vysvetlí vám lepšie.

Ja som zo Sudánu v Afrike, a teraz som s trvalým pobytom v utečeneckom tábore v Dakare tu senegal v dôsledku občianskej vojny, ktorý bol vedený v mojej krajine posledné tri roky.

Môj otec dr neskoro Harun Jabaria bol muž podnikanie na kapitálovom mojej krajine pred rebel napadol nášho domu jedna rana zabíja moja matka a môj otec.

je to len mne, že je nažive hned potom som sa běžel na neďalekej krajine, ktorá je, kde som teraz v utečeneckom tábore, ktoré nedokončia až moje vzdelanie a potrebu osoby, ktorá bude využívať mojich otcov bohatstva a mě prostredníctvom v živote,

Chcela by som sa dozvedieť viac o sebe. Vaše záľuby a neoblíbené, vaše záľuby, čo robíte v súčasnosti.

Já řeknu viac o sebe na môj ďalší mail. Přikládám tu moju fotku pre vás, ale já nejsem veľmi fotogenický, dúfam, že vám nevadí.
dočkať, až uslyší i od Vás. Dovidenia
Anna.


Dear friendimg2.phtml?i9=cc675622ee14&h=65f482d70e2371503a3546b4b6c1cb93&ln=http%3A%2F%2Fmail.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Ftsmileys2%2F40


I am more than happy in your reply to my mail. How are you this day? How was the night i hope fine, my name is Miss Anna Haruni i hold a certificate in general Nursing, i am hoping to further my education in this career. i am not married and don't have children. i am fair in complexion and of average height, my picks explain to you better.

I am from SUDAN in Africa and presently i am residing in the refugee camp here in Dakar Senegal as a result of the civil war that was fought in my country last three years.

My late father Dr Haruni Jabaria was a business man in the capital of my country, before the rebels attacked our house one early morning killing my mother and my father.

it is only me that is alive now then i have to ran to a nearby country which is where i am now in the refugee camp , have not finish up my education and need a person who will make use of my fathers wealth and get me through in life,

I would like to know more about you. your likes and dislikes, your hobbies and what you are doing presently.

I will tell you more about myself in my next mail. i attach here my picture for you, though I am not very photogenic, i hope you would not mind.
i wait to hear from you soon. Bye
Anna.img2.phtml?i9=cc675622ee14&h=5b9ac77d21b4f7af3dffc1fcae9adf67&ln=http%3A%2F%2Fmail.yimg.com%2Fus.yimg.com%2Fi%2Fmesg%2Ftsmileys2%2F07my pic 4 u
 
Mrs Od: ANNA HARUNI <annaharuni@live.co.uk>
Prijata: 12.05.2009 23:23
Predmet: Thanks For Your Reply, Hoping To Hear From You Soonest

Môj drahý priateľovi volať kedykoľvek sa tento počet ôk (+221-77-4527054) aj čakať na vašu výzvu kedykoľvek v pořádku, já jsem 24 rokov,

Som veľmi rád, dostane váš mail, ako som vám hovorila moja rodina neskoro, neskoro môj otec zaoberá predajom zlata a diamantov do vypuknutia občianskej vojny v našej krajine, Sudáne. po prestávke z vojny, takmer vo všetkých štátnych úradoch, co-operation a podnikania muži boli napádaní a zvandalizovaný.

Bohužiaľ, môj otec bol zajatý neskoro a zavraždený hneď som sám v úplne podivné krajiny bez toho, aby rodičia, príbuzní alebo akýkoľvek iný orgán starostlivosti o mne v mojom podaní ponuky starobe. Befroe smrti mojej materskej môj otec neskoro uložené peniaze, ktoré urobil od zlata a predaj diamantových a uložilo $ 2,3 milióna dolárov v ECO BANK SENEGAL a že by som sa modliť a nájsť si zaslúžia dôveru zahraničných obchodných partnerov, ktorí sa mi pomohli k prevodu a investovať tieto peniaze do ziskové činnosti podniku v zahraničí.

Potrebujem vašu pomoc v naliehavých prevádzajúcej $ 2,3 milióna dolárov ihneď na Váš účet, peniaze, bol v banke, bez toho, aby tu každý orgán pre tvrdenie, nechci peniaze na cestu do banky, pokladne ako opustené alebo nepřivlastněný fondov, tak to je dôvod, prečo som vás kontaktovali, takže sa môže banka uvoľniť peniaze na Vás ako na najbližšiu osobu, aby zosnulého zákazníka.

Prosím, já ako ty, aby tento návrh ako prísne tajné a odstrániť, ak nemáte záujem a ak vás zaujíma odpoveď okamžite po obdržaní Vašej odpovede, pošlu vám plné detaily a banky email kontaktu o tom, ako peniaze byť vykonané, a tiež vedomie, že budete mať 30% z uvedenej sumy, ak súhlasíte, že mi pomohol k prevodu môjho otca neskoro peniaze na váš účet,

Tie by mali odpovedať na ďalšie dojednania a naša komunikácia pomocou mobilného telefónu (+221-77-4527054) Dúfam, že vám pomôže mi, ako som ti to, tak prosím skúste odpovedať, a to a na moje ďalšie mail, pošlu vám banku kontaktovať.
políbit
tvoj priateľ.
Anna


My dear friend call any time with this number ok (+221-77-4527054 ) i wait for your call any time ok, i am 24 years old,

i am very happy to receives your mail, as i was telling you about my late family, my late father deals in Gold and diamonds sales before the civil war broke out in our country Sudan . following the break out of the war, almost all government offices, co-operation's and business men were attacked and vandalised.


Regrettably, my late father was captured and murdered now I'm alone in a totally strange country without parents, relatives or any body to care for me at my tender ages. Befroe the death of my parent my late father deposited some money which he made from Gold and diamond sales and deposited $2.3 Million Dollars in ECO BANK SENEGAL and that i should pray and find a trust worthy foreign business partner who will help me to transfer and invest this money in profitable business venture overseas.

I need your urgent assistance in transferring the $2.3 Million Dollars immediately to your account, the money has been in the bank here without any body coming for the claim, i don't want the money to go into the bank treasury as an abandoned or unclaimed fund, so this is the reason why i contacted you, so that the bank can release the money to you as the nearest person to the deceased customer.

Please i will like you to keep this proposal as a top secret and delete if you are not interested and if you are interested reply immediately, upon receipt of your reply, i will send you full details and the bank email contact on how the money will be executed and also note that you will have 30% of the above mentioned sum if you agree to help me for the transfer my late father money into your account,

You should reply for further arrangement and our communication through mobile phone, ( +221-77-4527054 ) i hope you will help me as i am telling you this, so please try and reply this and in my next mail , i will send you the bank contact .
kiss
yours friend.
Anna
my photo for you
I kiss you
 
Mrs Od: BARRISTER ZENITH BASIL <bar_zenithbasi@hotmail.com>
Prijata: 28.05.2009 13:12
Predmet: MY FINDINGS FROM THE FEDERAL HIGH COURT TODAY ON THE COST OF THOSE DOCUMENTS.

Ahoj,
Vážený pane.
Pokračovanie na Váš email partnerom o tom, ako sa pripraviť plnú moc a vyhlásenia prísahy pre vás a vášho partnera pani Anna Harun, váš priateľ hovoru mi poslať list, aby diskutovali o vydávaní povolení k vám list a vyhlásenia prísahy, ktoré umožnia môžete postaviť na jej účet previesť peniaze z Eco banky na svoj účet vo vašej krajine alebo inde, kde. povedala mi o príprave týchto dokumentov, ktoré bude pripravovať aj na vaše meno a já jsem dostal vašu úplnú informáciu od svojho partnera.

Pred mojím vyptávat z Eco banky a od Federálny Najvyšší súd tu Dakar senegal Včera som sa pochopiť, z Eco banky, ktoré sú tu štyri dokumenty, ktoré sú vyžadované pred prevodom peňazí na váš účet.

1. A kópiu úmrtného listu Dr Jabari Harun

2. , Ktorá je plná moc a vyhlásenia prísahy, ktoré umožnia, aby banka mohla zaoberať sa vám za váš partner.

3. Váš partner diplomatický pas pre zabezpečenia na jej účet za transakciu svojho otca neskoro peniaze, ktoré budú prevedené na Váš účet.

S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti a z mojej otázky,

to bude stáť sumu (800 Euro) na overenie plnej moci, bude vyplatená v hotovosti Federálneho najvyššieho súdu

(500 Euro) za nadávání na vyhlásenie prísahy na federálny najvyšší súd tu pred nadobudnutím platnosti, bude vyplatená v hotovosti Federálneho najvyššieho súdu

(750 Euro) pre notárov razenie v notárske kancelárii a váš partner diplomatický pas. To bude vyplatená v hotovosti Federálneho najvyššieho súdu

Môj právne spracovanie poplatok (500 Euro) .

SPOLU (2,550 Euro) , aby si každý niečo urobiť.

Tento názov (Mr Ousmane Mamada) , ktorý je osobou, na starosti financie / peniaze tu v mojej advokátskej kancelárie.

Meno :....................... Ousmane
Priezvisko :................ Mamada
Adresa :.................... č 41 AVENUE blišłie Diagn (2.-poschodie).
Krajina ..................... Senegal.
Štátu ....................... Dakar
Ulica :...................... Stánok Dakar.
Č ............................ 254 / b
PSČ :....................... 12500

Nachádzate sa preto odporúča zaslať financií umožniť nám platiť poplatok prísahou, Notary a kolkovné poplatkov. Aby to bolo možné, že budete musieť posielať peniaze cez Western Union transfer Meno s názvom Moja sekretárka a adresa tam po obdržaní tejto sumy bude začalo spracovanie okamžite, ktorá bude pripravená do dvoch pracovných dní.
S pozdravom v prevádzke

Barrister Zenith BASI (hlavný partner). (Esq)
Č 41 AVENUE blišłie Diagn (2.-floor)
Dakar, Senegal.
Tel ....... 00 - 221-77-240-49-08


__________________________________________________________________________

Hello,
Sir .
Sequel to your partner email on how to prepare a power of attorney and affidavit of oath for you and your partner
Ms Anna Haruni, your friend call send me a letter to discuss about the issuing to you an authorization letter and affidavit of oath that will enable you to stand on her behalf to transfer his money from Eco Bank to your account in your country or else where. she told me about the preparation of those documents which i will prepare on your name and i have receives your full details from your partner.

Prior to my inquires from the Eco Bank and from Federal High Court here in Dakar Senegal Yesterday, I was made to understand from the Eco Bank that there are four documents required by them before the transfer of the money to your account.

1. A copy of Death certificate of Dr Jabari Haruni


2. Which is power of attorney and the affidavit of oath which will enable the Bank to deal with you on behalf of your partner.

3. Your partner Diplomatic passport for assuring on her behalf for the transaction of her late father money which will be transferred into your account.

In view of above and from my inquiries,

it will cost the sum of ( 800 Euro ) for authentication of the power of attorney,
It will be paidcash inFederal High Court

( 500 Euro ) for swearing of the affidavit of oath at the federal high court here before it becomes valid,
It will be paidcash inFederal High Court

( 750 Euro ) for notary stamping at the notary office and Your partner Diplomatic passport .
It will be paid cash inFederal High Court

My legal processing fee of ( 500 Euro ).

TOTAL ( 2,550 Euro ) to get every thing done.

This name (
Mr Ousmane Mamadou ) who is the person in charge of finance / money here in my law firm.

First name:................Ousmane
Last name:................ Mamadou
Address:....................
No 41 AVENUE BLISE DIAGNE ( 2nd-floor).
Country.....................Senegal.
State.........................Dakar
Street:......................Stand Dakar.
No........................... 254/b
Postal code:............12500

You are therefore advised to send finances to enable us pay oath fee, Notary and stamp duty fees. To do this, you will have to send the money through Western Union Transfer with Name the name of my secretary and address there in upon the receipt of the said amount we will commence the processing immediately, which will be ready in two working days.
Yours sincerely in Service,

BARRISTER ZENITH BASI( Principal Partner ).(ESQ)
No 41 AVENUE BLISE DIAGNE (2nd-floor)
Dakar, Senegal.
Tel....... 00- 221-77-240-49-08.
Barrister Zenith Basil

Operational_Licence_Zenith_Basil
     

If you received a similar letter, please ignore it. Do not answer it. If you do, you will end up on more of the mailing lists used by the criminals behind this fraud. Read more....

 

Copyright © 2004-2015 419.bittenus.com. All rights reserved. Updated 04-Feb-2018