Miss Young

Hello, I am Miss Young. I received the following email. It is a socalled "Advance Fee Fraud" letter, where I am promised millions for my assistance. These stories are all lies, and if I respond, sooner or later I will be asked to pay a fee. If I pay, another fee will quickly come up, and it will continue that way until I give up or run out of money. I will never see the millions, because they never existed.

If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.


Mrs

czech


# Od: johnson felina <johnsonfelina23@att.net>
# Komu: <undisclosed recipients:>,
# Kopie:
# Předmět: Ahoj
# Datum: 13.11.2010 06:28:06
# ----------------------------------------
#
#
#  Ahoj
# Mé jméno je Felina Johnson
# Vid l jsem váš profil dnes (sexseznamka.com) a za al se zajímat o vás, budu také
#
# rád, aby v d li víc, a chci vám poslat e-mail na mou e-mailovou adresu, takže
# mohu dát jste moji fotku, abyste v d li, na koho i am.Here je moje e-mailová
# adresa (johnsonfelina02@yahoo.com)
# V  ím, že m žeme p ejít od tady!  ekám na váš mail na mou e-mailovou adresu
# výše.
# (Vzpome te si na dálku nebo barva není záležitost, ale láska hodn  v cech v
# život )
# prosím, kontaktujte m  zde. (Johnsonfelina02@yahoo.com)
# Vy FELINA

#
#
#
#
# Hello
# My name is Felina johnson
# i saw your profile today(sexseznamka.com)and became interested in you,i will
# also like to know you the more,and i want you to send an email to my email
# address so i can give you my picture for you to know whom i am.Here is my email
# address (johnsonfelina02@yahoo.com)
# I believe we can move from here!I am waiting for your mail to my email address
# above.
# (Remeber the distance or colour does not matter but love matters alot in life)
# please contact me here. (johnsonfelina02@yahoo.com)
# yours felina
#
#

felybaby 0
 
Mrs # Od: Felina Johnson <johnsonfelina02@yahoo.com>
# Kopie:
# Předmět: DARLING MY PICTURES FOR YOU
# Datum: 18.11.2010 15:09:03
# ----------------------------------------
# Nejdražší láska,
#
# Jsem opravdu šťastný ve své reakci na můj mail.How je vše? Doufám, že jsou v
# pořádku.
#
# Důl je trochu tvrdý tady v Dakaru Senegal.You jsou obdivovány.
#
# Mé
# jméno je Felina Jonson z Pobřeží slonoviny v západní Africe, 5.3 ft
# vysoký, veletrh v pleť, (nikdy vdaná) a nyní jsem 23 let s bydlištěm v
# uprchlickém táboře v Dakaru zde v důsledku občanské války, která byla
# svedena v mé zemi.
#
#  Můj
# zesnulý otec Dr Johnson Apu, byl ředitelem Mavococoa and Associates
# (Ltd) a byl
# osobním advicer do bývalé hlavy státu (Pozdní Dr. Robert Guéï) před
# povstalci zaútočili našem domě jedna rána a zabil svou matku a můj otec
# chladnokrevně. Bylo to jen mě, že je naživu
#
# a teď se mi podařilo udělat mé cestě do blízkosti země, Senegal, kde
# Odjíždím teď v uprchlickém táboře.
#
#  Chtěla
# bych se dozvědět více o you.Your libosti a nelibosti, záliby a co
# děláte presently.I vám řekne víc o sobě ve své nové mail.Attached tady
# jsou moje fotky před občanská válka vybuchla. Budu také rád viděl více
# vašich pictures.I vám řekne více v mé příští mail.
#
# Doufat, že slyším od vás nejdřív
#
# S pozdravem
# Love.
#
# Felina
#
#
#
#
#
#
#
# Dearest love,
#
#
#
#
# I am really happy in your response to my mail.How is everything?Hope you are
# fine.
#
# Mine is a bit tough over here in Dakar Senegal.You are admired.
#
# My name is Felina Jonson from Ivory Coast in West
# Africa,5.3ft tall, fair in complexion,(never married
# before )and presently i am 23  years 
# old  residing in the refugee camp here in Dakar as a result of the civil war
# that was
# fought in my country.
#
#  My
# late
# father Dr Johnson  Apu, was the managing director of Mavococoa and
# Associates (Ltd) and he was the personal advicer to the former head of
# state (Late Dr Robert Guei) before the rebels attacked our house one
# early morning and killed my mother and my father in cold blood. It was
# only me that is alive
#
# now and I managed to make my way to a near by country Senegal where i am
# leaving now in a refugee camp.
#
#  I
# would like to know more about you.Your likes and dislikes, your hobbies
# and what you are doing presently.I will tell you more about myself in
# my next mail.Attached here are my pictures before the civil war erupted.
# I will also like to see more of your pictures.I will tell you more in
# my next mail.
#
# Hoping to hear from you soonest
#
# Yours Love.
#
# Felina
felybaby

felybaby 2
 
Mrs # Od: Felina Johnson <johnsonfelina02@yahoo.com>
# Kopie:
# P�edm�t: DARLING MY FULL LIFE STORY WITH LOVE AND TRUST
# Datum: 20.11.2010 10:02:36
# ----------------------------------------
# Dobrý den, nejdražší,
#
#
# Jsem rád, že psát psát, jak se máš? Doufám, že jste v pořádku,
#
#
# Děkuji Bohu za you.Your zpráva byla celkem úleva pro mě. Kéž Bůh
#
#
# chránit vás pro mě, protože on je ten, kdo vás přivedl v mém life.I bude
#
#
# jako on, aby se pryč pro tebe, můj princ Miluju způsob, jakým se zvuk
#
#
# mě, a slibuji, že být s tebou a budu rád, abyste mi pomohl se dostat z
#
#
# z tohoto tábora, takže jsem přišel do vaší země pro nás provádět a realizovat
# náš sen.
#
#
#  V tomto táboře jsme pouze povoleno chodit ven z tábora pouze na
#
#
# Pondělí, pátek a neděli z week.Its stejně jako jeden jeho pobyt ve vězení a
#
#
# Doufám, že se od bohů milosti jsem se, s vaší pomocí budou pocházet odsud velmi
# soon.We
#
#
# nemají žádné relativní teď koho můžeme jít, všichni naši příbuzní utekli
#
#
# uprostřed války.
#
#
# Jediná osoba, máme teď, je rev. Samuel Mathew. kdo je
#  reverend
#
#
# Ministr
#  na starosti církve o tomto táboře (Krista Spasitele MISE). Byl velmi
# příjemný na mě, protože jsem sem přišla, ale nejsem žít s
#
#
# ho spíš žiji v ubytovně pro ženy, protože tábor má dva
#
#
# ubytovny jedna pro muže pro ostatní women.The Pastýři Tel číslo je
#
#
# (221-771-511-174) Nebojte se zavolat mi přes jeho číslo. Pokud zavoláte a
#
#
# řekněte mu, že chcete mluvit se mnou, bude mu poslat pro mě v
#
#
# hostel.
#
#
#  Jako uprchlík tady nemám
#  žádné právo nebo výsada na jakoukoli věc, kterou se
#
#
# to peníze, nebo co, protože to je proti zákonu této country.I
#
#
# Chci se vrátit k mé profesi, protože to byl můj otec sen založit v mateřství pro
# mě před
#
#
# tragické události, které vedou ke mě, jak je v této situaci došlo.
#
#
#  Prosím, poslouchat, mám zesnulého otce, výpisu z účtu a
#
#
# úmrtní list tady se mnou, který jsem vám pošle posledně, protože
#
#
# když byl naživu, že uloží některé částky peněz na přední banky
#
#
# v Londýně, který on používal mé jméno jako nejbližší příbuzný, částka v
#
#
# Otázka je $ 5,3 (pět milionů, tři sta tisíc amerických dolarů).
#
#
#  Takže já budu mít rád, abys
#  mi pomohl zpracování a předávání těchto peněz na svůj účet jako
# 'zahraniční patner', která byla banka stav získat peníze převedeny ..
#
#
# Z ní můžeme cestovat do Ameriky nebo všech velkých zemí v Evropě a žijí tam.
# Pořád jsem to tajemství
#
#
# lidí v táboře zde jediná osoba, která o tom ví, je
#
#
# Reverend protože on je jako můj otec.
#
#
#  Takže ve světle výše uvedeného, budu rád, abyste si to pro sebe a
#
#
# neříkejte to nikomu na bojím ztráty můj život a peníze
#
#
# pokud lidé dostane o tom vědět. Pamatujte si, dávám vám všechny tyto
#
#
# informace vzhledem k důvěře jsem sesadil na you.I jako upřímný, porozumění
#
#
# a Bůh se bát lidí, pravdivé a člověk vizi a pracovití.
#
#
#  Můj oblíbený jazykem je angličtina, a naše místní jazyk, ale já mluvím
#
#
# Velmi dobře anglicky, protože i můj
#  otec a matka studovala v
#
#
# Evropě. Mezitím jsem se, jako jste vy, aby mi zavolal do 11.00 hodin GMT
# Senegalu místního času, jak jsem řekl, mám přidělit k
#
#
# říct.
#
#
# Hezký den a přemýšlet o mě.
#
#
# Čeká se na slyším od vás nejdřív
#
#
# Díky a zůstat požehnal
#
#
# Felina.

#
#
#
#
#
#
#
#
# Hello Dearest ,
#
#
# I am glad to write to write to you,how are you? Hope
# you are fine,
#
#
# I thank God for you.Your message was a total relief to me. May God
#
#
# protect you for me because he is the one who brought you in my life.I� will
#
#
# like him to make away for you, my prince i love the way you sound to
#
#
# me, and i promise to be with you and i will like you to help me to come out
#
#
# of this camp so that i come to your country for us to carry out and actualize
# our dream.
#
#
# �In this camp we are only allowed to go out from the camp only on
#
#
# Mondays,
# Fridays and Sundays of the week.Its just like one staying in the prison and
#
#
# I hope by Gods grace I,with your help will come out of here very soon.We
#
#
# don't have any relative now whom we can go to, all our relatives ran away
#
#
# in the middle of the war.
#
#
# The only person we have now is� Rev.. samuel mathew. who is the Reverend
#
#
# Minister
# in charge of the church on this camp ( CHRIST THE SAVIOR MISSION). He
# has been very nice to me since I came here but I am not living with
#
#
# him rather I am living in the women's hostel because the camp have
# two
#
#
# hostels one for men the other for women.The Pastors Tel number is
#
#
# ( 221-771-511-174) Feel free to call� me through his number. If� you call and
#
#
# tell him that you want to speak with me, he will send for me in the
#
#
# hostel.
#
#
# �As a refugee here I don't have any right or privilege to any thing be
#
#
# it money or whatever because it is against the law of this country.I
#
#
# want to go back to my profession because it was my father's dream to establish a
# maternity for me
# before
#
#
# the tragic incident that lead to me being in this situation took place.
#
#
# �Please listen to this,I have my late father's statement of account and
#
#
# death certificate here with me which I will send to you latter,because
#
#
# when he was alive he deposited some amount of money in a leading bank
#
#
# in London which he used my name as the next of kin,the amount
# in
#
#
# question is $5.3(Five Million, three Hundred Thousand US Dollars).
#
#
# �So I will like you to help me process and
# transfer this money to your account as a 'foreign patner 'which was the bank's
# condition to get the money transfered..
#
#
# From it we can travel to America or any major country in Europe and live there.
# I kept this secret to
#
#
# people in the camp here, the only person that knows about it is the
#
#
# Reverend because he is like a father to me.
#
#
# �So in the light of above i will like you to keep it to� yourself and
#
#
# don't tell it to anyone for I am afraid of loosing my life and the money
#
#
# if people gets to know about it. Remember I am giving you all
# these
#
#
# information due to the trust I deposed on you.I like honest, understanding
#
#
# and God fearing people,truthful and a man of vision,� and hardworking.
#
#
# �My favourite language is English, and our local language, but I speak
#
#
# English very well because both my father and mother studied in
#
#
# Europe. Meanwhile I will like you to call me by� 11.00 o'clock GMT Senegalese
# local time, like I said i have allot to
#
#
# tell you.
#
#
# Have a nice day and think about me.
#
#
# Awaiting to hear from you soonest
#
#
# Thanks and remain blessed
#
#
# Felina.
felybaby 3
Mrs # Od: Felina Johnson <johnsonfelina02@yahoo.com>
# Kopie:
# P�edm�t: DARLING HELP ME CONTACT THE REVERNED FATHER NOW
# Datum: 22.11.2010 11:21:30
# ----------------------------------------
# Ahoj miláčku
# Přečetl
#  jsem si a pochopit vše, co řekl, a já vám musím poděkovat za vaše slova
#  a schopnost pomáhá mi, miláčku nemám jinou možnost se dostat ven z
# tohoto místa jen vaši pomoc, jak vím, že vám bude tou správnou osobou,
# aby mi pomohl, protože Bůh má k nám a my jsme spolu chtěl být Darling,
# jako bych vám řekl, já nemám Mezinárodní pas se dostat z tohoto místa na
#  setkání s Vámi a všem mým přáním je být s si vzít dobrou péči o vás, a
# pokračovat v mé vzdělání. Darling budu rád, abyste se napsat dopis
# Reverend Samuel Mathew, on je ten jediný, který mi může pomoci, aby mi
# pas, takže se můžete dostat kontakt s ním, prosím, miláčku já vím, že
# jste opravdu mě milují a chtějí pomoci mi,
#  prosím, zkuste něco lidsky možné kontaktovat ctihodný teď a nechá čekat
#  vědět, jestli to bude souhlasil, aby nám pomohl, když jsem tě poznávám
# tam můžeme jít do banky v Londýně a dostat mého zesnulého otce peníze
# převedeny na Váš účet., Darling prosím, tady je ctihodný otec, s
# kontaktní
# Jméno ---- Rev SAMUEL Mathew,
# E-mail Přidat. --- Rev_sammathew@yahoo.com
# Telefon .-- 221771511174
# Med
#  prosím, dychtivě se dostat do kontaktu s ním, pokud jde o získávání nás
#  pas a další nezbytné dokumenty, aby se můj naprostou svobodu. Prosím,
# aktualizovat mě tak rychle, jak jste v kontaktu s ním, budu se
#  těšit, aby se vaše zpravodajství tak rychle, jak je to možné, Hezký den
#  a vždy myslet na mě,
# Kiss vám Hug.
# Felina.

#
#
# Hi darling
# I
# have read and understand all you have said, and I must thank you for
# your words and the ability of helping me, darling I don't have any other
# ability to get out of this place only� your help as i know that you
# will be the right person to help me, because God has Joined us together
# and we are meant to be Darling, like� i told you i don't have my
# International passport to get out of this place to meet� you and all my
# wish is to be with you to take good care of you and
# to carry on my education. Darling i will like you to write a letter to
# Reverend Samuel Mathew, he is the only one that can help me to get me
# the passport, hence you can get� contact with him, please darling i know
# that you really love me and want to help me please try anything humanly
# possible to contact the reverend now and lets wait to know if he will
# agreed to help us, if i meet you over there we can go to the London bank
# and get my late father's money transfered into your account., Darling
# please here is the Reverend Father,s contact
# Name ----� Rev. SAMUEL� MATHEW,
# Email Add. --- rev_sammathew@yahoo.com
# Phone.--� 221771511174
# Honey
# please do hasting up to get in contact with him in respect of getting
# us the passport and other necessary documents to have my total freedom,�
# .Please do update me as quick as you are in contact with him i will be
# looking forward to have your news as quick as possible,Have a nice day
# and always think about me,
# Kiss you with Hug,.
# Felina.
Felina
Mrs # Od: Felina Johnson <johnsonfelina02@yahoo.com>
# Kopie:
# P�edm�t: HONEY HAVE YOU HEARD FROM THE REVEREND FATHER
# Datum: 25.11.2010 18:14:44
# ----------------------------------------
# Dobrý den,
# Jak se dneska máte? Doufám, že jsou v pořádku a pohodě, Honey
#  jsem více než vděčný číst z vás a napsat vám, děkuji vám za vaše úsilí a
#  zájem na můj život a vaší schopnosti, aby mi pomohl ven odsud.
# Med
#  jste slyšeli od reverenda?, Co je reverend reagovat na vás? Reverend se
#  dohodnout, aby nám pomohli, a získat potřebné dokumenty pro cestovní
# pasy pro nás, prosím, med já potřebuju vědět, jak daleko jste šli s Reverend.
# Do té doby med i bude čekat na Vaše pozitivní a věcné odpovědi na můj mail.
# Zapouzdřit pokud nemáte kontakt reverend kontaktujte jej immedaitely.
# informace je,
# Jméno ---- Rev SAMUEL Mathew,
# E-mail Přidat. --- Rev_sammathew@yahoo.com
# Telefon .-- 221-7715-11174
# Do té doby pamatujte na to, a sen o mně, zatímco vy se těší týden tam.
# S pozdravem Love,
# Felina.
# Polibky

#
#
#
# Good day,
# how
# are you today? hope you are fine and alright,Honey i am more than
# grateful to read from you and to write to you,thank you for your effort
# and concern towards my life and your ability to help me out from here.
# Honey
# have you heard from the Reverend?what is the� Reverend respond to you?
# did the Reverend agree� to help us and get the required documents for
# the passport for us,please honey i need to know how far you have gone
# with the Reverend.
# Until then honey� i will be waiting for your positive and kind respond to my
# mail.
# Incase if you have not contact the Reverend please contact him immedaitely.
# information's, �
# Name ----� Rev. SAMUEL MATHEW, �
# Email Add. --- rev_sammathew@yahoo.com� �
# Phone.--� 221-7715-11174
# Till then remember to think and dream about me while you are enjoying the week
# over there.
# Yours Love,
# Felina.
# Kisses
419felina
Mrs # Od: Felina Johnson <johnsonfelina02@yahoo.com>
# Kopie:
# P�edm�t: HONEY HAVE YOU HEARD FROM THE REVEREND FATHER
# Datum: 04.12.2010 09:27:57
# ----------------------------------------
# Dobrý den,
# Jak se dneska máte? Doufám, že jsou v pořádku a pohodě, Honey
#  jsem více než vděčný číst z vás a napsat vám, děkuji vám za vaše úsilí a
#  zájem na můj život a vaší schopnosti, aby mi pomohl ven odsud.
# Med
#  jste slyšeli od reverenda?, Co je reverend reagovat na vás? Reverend se
#  dohodnout, aby nám pomohli, a získat potřebné dokumenty pro cestovní
# pasy pro nás, prosím, med já potřebuju vědět, jak daleko jste šli s Reverend.
# Do té doby med i bude čekat na Vaše pozitivní a věcné odpovědi na můj mail.
# Zapouzdřit pokud nemáte kontakt reverend kontaktujte jej immedaitely.
# informace je,
# Jméno ---- Rev SAMUEL Mathew,
# E-mail Přidat. --- Rev_sammathew@yahoo.com
# Telefon .-- 221-7715-11174
# Do té doby pamatujte na to, a sen o mně, zatímco vy se těší týden tam.
# S pozdravem Love,
# Felina.
# Polibky

#
#
#
# Good day,
# how
# are you today? hope you are fine and alright,Honey i am more than
# grateful to read from you and to write to you,thank you for your effort
# and concern towards my life and your ability to help me out from here.
# Honey
# have you heard from the Reverend?what is the� Reverend respond to you?
# did the Reverend agree� to help us and get the required documents for
# the passport for us,please honey i need to know how far you have gone
# with the Reverend.
# Until then honey� i will be waiting for your positive and kind respond to my
# mail.
# Incase if you have not contact the Reverend please contact him immedaitely.
# information's, �
# Name ----� Rev. SAMUEL MATHEW, �
# Email Add. --- rev_sammathew@yahoo.com� �
# Phone.--� 221-7715-11174
# Till then remember to think and
# dream about me while you are enjoying the week over there.
# Yours Love,
# Felina.
# Kisses
felina 2
Mrs # Od: Felina Johnson <johnsonfelina02@yahoo.com>
# Kopie:
# P�edm�t: HONEY I WANT TO HEAR FROM YOU
# Datum: 11.12.2010 09:52:49
# ----------------------------------------
#
#
#
# Dobrý den, můj miláčku manžela,
# Med Jsem velmi vděčný, že slyším od vás, jak se máš tam, vím, že všechno je v
# pohybu pořádku a dobra nad there.honey opravdu nesmíme brát žádné obrázky tady v
# táboře a obrázky jsem poslal k vám byl , které jsem před válkou, a to je důvod,
# proč chci, abys mi pomohl ven sem se s vámi setkat ve vaší zemi, kde budu mít
# celkem freedom.so med jste slyšeli od ctihodný otec a co řekl o mé travling
# dokumenty. prosím napište mi jeho reaguje o mém cestování v pořádku doklady. V
# případě, že jste ho kontaktoval, prosím, kontaktujte jej dnes s jeho adresu a
# telefonní níže
# E-mail Přidat. --- Rev_sammathew@yahoo.com
# Telefon .-- 221-7715-11174
# nezapomeňte mne informoval, jakmile si ho kontaktovat, zatím přeji vše nejlepší
# vaší víkendu.
# s láskou z,
# FELINA

#
#
# Hello my darling husband,
# Honey i am very grateful to hear from you,How are you doing over there,I know
# everything is moving fine and good over there.honey truely we are not allowed
# take any pictures here in the camp and the pictures� i sent to you was the ones
# i have before the war and that is why i want you to help me out of here to meet
# with you in your country where i will have my total freedom.so honey have you
# heard from the reverend father and what did he say about my travling documents.
# please write to me his responds about my traveling documents ok. in case you
# have not contacted him, please contact him today with his address and phone�
# below
# Email Add. --- rev_sammathew@yahoo.com� �
# Phone.--� 221-7715-11174
# remember to inform me as soon as you contact him, meanwhile i wish all the best
# of your weekend.
# with love from,
# felina
JUST 4 U
Mrs # Od: Felina Johnson <johnsonfelina02@yahoo.com>
# Kopie:
# P�edm�t: I LOVE YOU WITH ALL MY HEART
# Datum: 13.12.2010 15:40:11
# ----------------------------------------
# Med,
# Jak se dneska máte? Doufám, že je vše v pořádku s vámi tam, musím říct, že
# udělal nejšťastnější žena na planetě Zemi poté, co šel přes váš mail.honey
# Oceňuji vaši lásku a péči, infact nemůžu dočkat, až se s vámi nejdřív. med
# Přísahám ve jménu Boha všemohoucího nemám nahé fotky se mnou a stavu tohoto
# tábora nemůže dovolit, abych si některý nyní. tak, že je důvod, proč chci, abys
# mi pomohl z tohoto tábora a setkávat se s vámi, kde budu mít naprostou svobodu
# dělat žádné chci to udělat kdykoli chci ok. a vedle muž nedovolí mi poslat to
# přes jeho computer.so medvěd se mi, že brzy uvidíte všechno, co o mě tváří v
# tvář, když jsem se s tebou ve vaší zemi ok.
# tak zkuste med vás nejlepší, a modlím se, aby Bůh uvidí vás ve všem, co s
# nadějí, že slyším od vás nejdřív.
# Vy láska
# FELINA

#
#
# Honey,
# how are you� today? i hope all is well with you over there,i must tell you that
# made the happiest woman on the planet earth after going through your mail.honey
# i appreciate your love and caring, infact� i can't wait to be with you soonest.
# honey i swear in the name God almighty i do not have a naked pictures with me
# and the condition of this camp can not allow me to take any one now. so that is
# why i want you to help me out of this camp and come to meet with you where i
# will have my total freedom to do any i want to do any time i want ok. and beside
# the man of will not allow me to send it through his computer.so bear with me
# that soon you will see every thing about me face to face when i will be with you
# in your country ok.
# so honey try you best and i pray that God will see you through in all you, with
# hope to hear from you soonest .
# yours love
# felina
 
Mrs # Od: Felina Johnson <johnsonfelina02@yahoo.com>
# Kopie:
# P�edm�t: I WANT TO HEAR FROM YOU SOONEST.
# Datum: 14.12.2010 16:12:30
# ----------------------------------------
#
#
#
# Dobrý den, med,
# Jsem velmi rád, že slyším od vás znovu, doufám, že jste v pořádku a díky za
# pochopení s doufám, že se s vámi před Vánocemi. Med můj stav zde nedovolí, abych
# šel ven z tábora, pokud s mezinárodním pasem, a tak chci, abyste se obrátili k
# muži Božímu, a řekněte mu, že chcete ho získat mezinárodní pas pro mého
# cestování k vám zemi co nejdříve . med prosím kontaktujte ho dnes s touto
# informací níže.
# Jméno ................. Rev SAMUEL Mathew,
# E-mail .................. rev_sammathew@yahoo.com
# Telefon ................. 221771511174
# Miláčku Miluju tě z celého srdce, a slibuji, že milovat až do konce mého života
# ok a budu rád, že se s vámi před Štědrý den, tak zkuste a dělat všechno možné,
# rychleji, než že day.remember informovat mě, co řekl muž Boží po vašem kontaktu
# s ním v pořádku a doufám, že to slyším od vás nejdřív
# Vaše láska
# Felina

#
#
# Hello honey,
# I am very happy to hear from you again, i hope you are fine and thanks for your
# understanding with hope to be with you before Christmas. Honey my condition here
# will not allow me to go out of the camp unless with international passport, so i
# want you to contact the man of God and tell him that you want him to get
# international passport for my traveling to you country as soon as
# possible.please honey contact him today with this information below.
# Name .................� Rev. SAMUEL� MATHEW,
# Email..................rev_sammathew@yahoo.com
# Phone.................221771511174
# Honey i love you with all my heart and i promise to love till the end of my life
# ok and i will like to be with you before the Christmas day, so try and do
# everything possible faster before that day.remember to inform me what the man of
# God said after your contact with him ok and i hope to hear from you soonest
# your love
# Felina
 
Mrs # Od: Felina Johnson <johnsonfelina02@yahoo.com>
# Kopie:
# P�edm�t: Re: Hello
# Datum: 17.12.2010 10:34:05
# ----------------------------------------
# Dobrý den, med,
# Jak se dnes máte doufám, že děláte skvělé s vaší prací. díky za vaši péči a vaše
# úsilí, aby mě odsud. med jste kontaktoval muž Boží, prosím, co to říkal o pas.
# med napište mi říct, co muž Boží řekl o ok pas. a pokud jste ho kontaktoval
# zkuste prosím vaše nejlepší možné ho kontaktovat na jeho e-mailovou adresu a
# telefonní dnes. pokud jde o počasí, tady je zima, ale ne jak hodně jak to je tam
# ve vaší zemi. med v kempu jsme tady udělat nějakou zúčtování trav a modlit se,
# na rozdíl od včerejška jsme se modlili od rána do večera bez jídla. Jsem opravdu
# utrpení tady v táboře medu, takže prosím zkuste své nejlepší, aby mě odsud co
# nejdříve ok.i vás rád a budu i nadále milovat, a strávit zbytek života s tebou.
# Doufám, že slyšet dobré zprávy od vás nejdřív a postarat se o sebe.
# láska
# Felina

#
#
# Hello honey,
# how are you today i hope you are doing great with your work. thanks for your
# caring and your effort to get me out from here. honey� have you contacted the
# man of God please what did he say about the passport. honey write to tell me
# what the man of God said about the passport ok. and if you have not contacted
# him please try your possible best to contact him with his email address and
# phone today. as to weather here, it is winter but not as much as it is there in
# your country. honey in the camp here we do some clearing of grasses and praying,
# unlike yesterday we prayed from morning till evening without food. i am really
# suffering here in the camp honey so please try your best to take me out from
# here as soon as possible ok.i love you and i will continue to love you and to
# spend the rest of my life with you. i hope to hear a good news from you soonest
# and take care of yourself.
# love
# Felina
 
Mrs # Od: Felina Johnson <johnsonfelina02@yahoo.com>
# Kopie:
# P�edm�t: No one without you
# Datum: 21.12.2010 15:53:51
# ----------------------------------------
# Hello my sweet darling,
# i am not fine,i am having a serious malaria and that is why i have not written
# to you since and also the man of God is busy with his computer. i hope you are
# doing great with your profession.i really thank God for your living because
# knowing that you are there for me, gives me more hope that i will soon be free
# and come to meet with you there in your country with your help.honey what is
# your total plan for me please write to me your plan about me ok. honey i want to
# go to hospital and buy some malaria drugs and i have no money for it, so please
# kindly send some money to me and money for my Christmas bonus too by tomorrow at
# the western union money transfer with the name information bellow.
# NAME.............. MISS FELINA JOHNSON
# COUNTRY........ DAKAR SENEGAL
# ADDRESS........ 34 YOUFF LINE
# Honey please help me to send any amount of� money ok,After sending the money you
# have to send me the confirmation code
# number which i will use to withdraw the money here at the western
# union,I am so much happy for your lovely effort to help me with this
# money.God bless you as i hope to hear a good news from soonest.
# much love and kiss
# Felina
 
Mrs # Od: Felina Johnson <johnsonfelina02@yahoo.com>
# Kopie:
# P�edm�t: No one without you
# Datum: 21.12.2010 20:55:29
# ----------------------------------------
# Dobrý den, můj sladký miláčku,
# Já nejsem v pohodě, já jsem s vážnou malárie, a to je důvod, proč jsem nenapsal,
# protože na vás a také muž Boží je zaneprázdněn s jeho počítačem. Doufám, že
# děláte skvělé s profession.i opravdu děkuji Bohu za své bydlení, protože věděl,
# že jste tu pro mě, mi dává větší naději, že budu brzy mít možnost a přijďte se
# setkat s vámi ve vaší zemi s vaší pomocí. med jaký je váš celkový plán pro mě,
# prosím napište mi svůj plán o mně ok. med chci jít do nemocnice a koupit nějaké
# léky na malárii a nemám peníze na to, tak prosím, laskavě pošlete nějaké peníze
# pro mě a pro mé peníze bonus Vánoce taky zítra na západním převod peněz odboru s
# názvem informace níže.
# NAME .............. MISS FELINA JOHNSON
# ZEMĚ ........ Dakaru v Senegalu
# ADRESA ........ 34 YOUFF LINE
# Med prosím, pomozte mi poslat jakékoliv množství peněz v pořádku, po odeslání
# peněz musíte mi poslat potvrzovací kód, číslo, které budu používat, aby stáhla
# peníze zde na Western Union, jsem moc šťastný za vaše krásné snahu pomoci mi s
# tímto money.God vám žehnej, jak doufám, že slyšet dobré zprávy od nejdřív.
# hodně lásky a líbat
# Felina

#
#
#
# Hello my sweet darling,
# i am not fine,i am having a serious malaria and that is why i have not written
# to you since and also the man of God is busy with his computer. i hope you are
# doing great with your profession.i really thank God for your living because
# knowing that you are there for me, gives me more hope that i will soon be free
# and come to meet with you there in your country with your help.honey what is
# your total plan for me please write to me your plan about me ok. honey i want to
# go to hospital and buy some malaria drugs and i have no money for it, so please
# kindly send some money to me and money for my Christmas bonus too by tomorrow at
# the western union money transfer with the name information bellow.
# NAME.............. MISS FELINA JOHNSON
# COUNTRY........ DAKAR SENEGAL
# ADDRESS........ 34 YOUFF LINE
# Honey please help me to send any amount of� money ok,After sending the money you
# have to send me the confirmation code number which i will use to withdraw the
# money here at the western union,I am so much happy for your lovely effort to
# help me with this money.God bless you as i hope to hear a good news from
# soonest.
# much love and kiss
# Felina
 
Mrs # Od: Felina Johnson <johnsonfelina02@yahoo.com>
# Kopie:
# P�edm�t: HONEY HOW ARE YOU?
# Datum: 22.12.2010 20:11:25
# ----------------------------------------
#
#
#
#
# Ahoj miláčku,
# Jak se vám dnes, doufám, že je vše v pořádku s tebou. med způsobit mi moc
# přemýšlet, proč jste nenapsal na mě. prosím, chci slyšet od vás a znovu to, co o
# mé žádosti a můj vánoční prémie zatím Miluju tě z celého srdce a starat se o
# sebe ok.
# s láskou z,
# Felina

#
#
# Hi honey,
# how are� you today, i hope all is well with you. honey it cause me much thinking
# why you have not written to me. please i want to hear from you and� again what
# about my request and my Christmas bonus meanwhile i love you with all my heart
# and take care of yourself ok.
# with love from,
# Felina
 
Mrs # Od: Felina Johnson <johnsonfelina02@yahoo.com>
# Kopie:
# P�edm�t: HAPPY CHRISTMAS AND NEW YEAR
# Datum: 28.12.2010 10:03:31
# ----------------------------------------
# Miláčku, jak se dneska máte? a jak byl váš vánoční, doufám, že je vše v pořádku
# s vámi a vaším family.i znát vánoční šel v Hospodinova sláva. med jsem neviděl
# můj vánoční bonus a vedle jsem řekl o mém zdravotním stavu. prosím pošlete med
# jakékoliv množství peněz, můžete k tomu, aby mi koupit nějaké léky v pořádku a
# nezapomeňte moje Vánoce bonus.please poslat v západní převodu peněz odboru s
# informacemi, poslal jsem vám poslední time.I milovat a mít krásný den . moje
# pozdravy své rodiny.
# Felina

#
#
# Honey how are you today? and how was your Christmas, i hope all is well with you
# and your family.i know the Christmas went in the glory of the lord. honey i have
# not seen my Christmas bonus and beside i told about my condition of health.
# please honey send any amount of money you can to enable me buy some drugs ok and
# don't forget my Christmas bonus.please send it in western union money transfer
# with the information i sent you last time.i love you and have a wonderful day.my
# greetings to your family.
# Felina
 
Mrs # Od: Felina Johnson <johnsonfelina02@yahoo.com>
# Kopie:
# P�edm�t: I LOOK TO THE NEW YEAR AND MY WISH FOR YOU
# Datum: 31.12.2010 19:37:49
# ----------------------------------------
#
#
#
#
#   Mír ve svém srdci
#
# Láska od rodiny a přátel
#
# Víra vést svou cestu
#
# Doufám, že se dělat to přes každý den
#
# Sunshine na světlo denní
#
# Nebeský hvězdičky na přání na
#
# Duhy, aby abyste věděli, že je zítra
#
# slza projevit soucit
#
# srdce držet lásky
#
# Ale nejvíc ze všeho jsem si pro vás
#
# cítit mou ruku v tvé,
#
# Chcete-li vědět, jsem tady, pokud klopýtnutí nebo pádu.
#
# Tak, aby vám fandit, aby vám láska,
#
# vrátit tě vždycky sdílet se mnou
#
# váš přítel,
#
# FELINA

#
#
#
#
#
# Peace within your heart
#
# Love from family and friends
#
# Faith to guide your way
#
# Hope to to make it through each day
#
# Sunshine to light the day
#
# Heavenly Stars to wish upon
#
# Rainbows to to let you know there is a tomorrow
#
# A tear to show compassion
#
# A heart to hold the love
#
# But most of all I wish for you
#
# to feel my hand in yours,
#
# To know I am here if you stumble or fall.
#
# To bring you cheer, to bring you love,
#
# to return the love you always share with me
#
# your friend,
#
# felina
 
Mrs # Od: Felina Johnson <johnsonfelina02@yahoo.com>
# Kopie:
# P�edm�t: WHAT IS YOUR TOTAL PLAN FOR ME
# Datum: 05.1.2011 17:57:08
# ----------------------------------------
# Dobrý den, můj miláčku.
# Miláčku, jak se dnes máte, já vím, všechno je v pohybu v pořádku, miláčku já
# děkuji vám za vaše krásné a dobré laskavě mi odpoví, já vím, se vším, co Bůh
# bude pohybující se v pořádku, Darling prosím i přesto chtějí vědět veškeré své
# celkové plány na mě , Takže jsem se dostat ven z sem se s vámi setkat, Má lásko
# víš, můj život stav tady není dobré pro mě, musím odsud setkat se s vámi, že ve
# vaší zemi, prosím, udělat cokoliv možné, aby mě ven, chci slyšet od vás.
# Miluji vás nejlepší.
# Felina.

#
#
# Hello my darling.
# Honey how are you today,I know everything is moving fine,Honey i thank you for
# your lovely and kindly good respond to me,I know with God everything will be
# moving fine,Darling please i still want to know all your total plans on me,So
# that i will get out from here to meet with you,My love you know my life
# condition here is not good for me,I need to out from here to meet with you there
# in your country,Please do anything possible to get me out,I want to hear from
# you.
# I love you best.
# Felina.
 
     

If you received a similar letter, please ignore it. Do not answer it. If you do, you will end up on more of the mailing lists used by the criminals behind this fraud. Read more....

 

Copyright © 2004-2015 419.bittenus.com. All rights reserved. Updated 04-Feb-2018