Miss Young

Hello, I am Miss Young. I received the following email. It is a socalled "Advance Fee Fraud" letter, where I am promised millions for my assistance. These stories are all lies, and if I respond, sooner or later I will be asked to pay a fee. If I pay, another fee will quickly come up, and it will continue that way until I give up or run out of money. I will never see the millions, because they never existed.

If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.


Mrs

czech


> Od: "Ann Oromo" <annoromo@yahoo.co.uk>
> Datum: 30.12.2008 00:43
> Předmět: Re: Vžen jedna
>

Vžen jedna
Jak se dnes mte s va společnost a celou vai rodinu?. Myslm
je vechno v pořdku s YOU.I znt tento přspěvek nebude jako překvapen pro vs, protože jsme neměli předchoz korespondenci, prosm, nesou s me.I jsem vce než ťastn čst v mail zajmav strnky a j doufm, že jste dobr a zdrav, viml jsem si, že jste typ člověka jsem hledal, protože to ve zroveň, myslm, že jste důvěryhodn osoba a starostliv, že je to co děl mi odhalit m identity na vs.
Jmenuji se Miss ann. Oromo, 23 let z oblasti Drfru v Sdnu a
J jsem v současn době pobvaj v uprchlickm tboře zde v Dakaru, Senegal, jako důsledek
smrt m rodiny, kter povstalci v loňskm roce, prosm nebuďte odrazovat od jednn zasluhuje this.I věř ve mne, že nebude nikdy zlomit m srdce a nech mě v každm přpadě.
Jsem z rodiny pozdě Engr.David R Ukec Oromo. Můj otec Engr.David pozdě R Ukec Oromo, byl prezident, Gruver-Melton ze soukromch společnost ropy a zemnho plynu těžby ropy v Drfru. Brutln vraždy sv matky a otec, sestra, bratr a syn byl chlapec brzy rno do povstalci v důsledku občansk vlky se děje dosud v Sudan.I byl můj druh rok v oddělen aplikovan matematiky na univerzitě v Drfru v Sdnu před
mrt mho milovanho Parents.I Vs kontaktovat pro přpadnou pomoc. Moje matka byla velmi patn cesta a že změr zabije mě a můj otec a moje matka je to, že reln died.Then očekv, že přinese vem mm otcem pozdě nemovitosti a jin cenn věci, o mně, protože neočekvan mrt mho milovanho Padres . Mezitm jsem chtěl najt svou cestu k odchodu m zemi, protože jsem viděl, co bylo, že tak učin na me.I plnu jet do Evropy, ale skrt moje mezinrodn pas a dal cenn cestovnch dokladů. Luckly ji nenael, kde jsem pobval s rodiči na soubor, kter obsahuje důležit dokumenty.

I podařilo uniknout s dokumenty uvedenmi na můj otec pozdě
Penze uloženy celkem $ 6,5 M USD (est milionů pět set tisc americkch dolarů). použvte m jmno jako přbuzn. Mezitm jsem stle zde pobvat jako uprchlk v rmci Rady OSN pro uprchlky, jsem osedlan s problmem zajitěn důvěry hoden zahraničn osobnosti, aby mi pomohl převst penze z banky ček můj přchod do země. Chtěl bych vidět tvř v tvř brzy.
Navc, ve sv přn může kontaktovat banku o potvrzen a můžete komunikovat přmo s nimi na tomto dole mho otce, kter byl koncem umstěny pod jeho dohledem. J jsem vs tato nabdka, jak je uvedeno u vech důvěru v jeho přijet pomoci mi vymhat penze od banky a převst na v account.I bude jmenovn do mch studich pokračovat, jakmile doraz ve sv zemi, prosm, pokuste se Pomozte mi při dosažen tohoto cle, protože j mm přn, aby se stala velmi znmou osobnost v blzk budoucnosti. Byl bych rd, kdybyste si to me.You nemůžu dostat přes toto čslo (221-76-85-03-64-8) je důstojn pastor telefonn čslo, jmno, kter Reverende Pastor John a mandi e-mail (p astorojohnmandi@yahoo.co.uk), pokud zavolte, zeptejte ann. Oromo.When pokažd, když budete volat, zkuste to řct mu, že chcete mluvit s Ann. Oromo jsem zůstat v žensk hostel.I a zprvy, někter z nich mi zavolat přes telefon. Poslal mi z tulku přijt a mluvit s you.So prosm nenechte mě volat, protože potřebuju slyet v hlas taky.
Proto, což mi pomh, že jsem chtěli mt Vae data, jako napřklad:
1.Your Cel jmno
2.Your adresa
3.Your povoln.
4.your telefonn nebo faxov čslo.
Ii okamžitě obdrž toto Vm kontaktovat banku, kde byly penze uloženy pro vs kontaktovat.
Sbohem a vzt dobrou pči o sebe a maj dobr den.
Sincerly S pozdravem,
ann
...............................................................................................
Dear one
How are you today with your company and your entire family?. I guess
everything is ok with YOU.I know this post will not come as a surprise to you because we have not had a previous correspondence, please bear with me.I am more than happy to read your mail interesting site and I hope you are good and healthy, I've noticed that you are the kind of man I am looking for since all this while, I think you are a trustworthy and caring person, that's what makes me to reveal my identity to you.
My name is Miss ann. Oromo, 23 years of the Darfur region of Sudan and
I am currently residing in the refugee camp here in Dakar, Senegal, as a result
the death of my family by the rebels last year, please do not be discouraged from hearing the merits this.I believe in me that will never break my heart or let me in anyway..
I am of the family of late Engr.David R Ukec Oromo. My late father Engr.David R Ukec Oromo, was the President, Gruver-Melton of a private oil and gas company extracting oil in Darfur. The brutal murder of my mother and father, sister, brother and a son was a boy early morning by the rebels as a result of the civil war is happening so far in Sudan.I was in my second year in the department of Applied Mathematics at the University of Darfur in Sudan before the
the death of my beloved Parents.I contact you for possible assistance. My mother was a very bad way and that the intention to kill me and my father and my mother is that real died.Then expected to bring all my late father of the property and some other valuable things about me since the unexpected death my beloved Padres. Meanwhile I wanted to find my way to leave my country because I saw what she was planning to do so for me.I plan to go to Europe, but hide my international passport and other valuable travel documents. Luckly she did not find where I stayed with my parents of the file containing important documents.

I managed to escape with the documents referred to my late father
Money deposited a total of $ 6.5 M USD (six million five hundred thousand United States dollars). using my name as the next of kin. Meanwhile, I still reside here as a refugee under the United Nations Council for Refugees, I am saddled with the problem of securing a trust worthy foreign personality to help me transfer the money from the bank awaiting my arrival to their country. I'd like to see face to face soon.
Furthermore, in its desire can contact the bank for confirmation and you can communicate directly with them on this bottom of my late father who was placed under its custody. I am giving you this offer as mentioned with all the confidence in his acceptance to help me recover the money from the bank and transfer to your account.I will be appointed to continue my studies as soon as they arrive in your country, please try to help me in achieving this objective, as I have a desire to become a famous personality in the near future. I would be pleased if you could do this by me.You I can get through this number (221-76-85-03-64-8) is a reverend pastor phone number, name by the Reverend Pastor John and Mandi e-mail (pastorojohnmandi@yahoo.co.uk) if you call, please ask ann. Oromo.When each time you call, try to tell him that you want to talk to Ann. Oromo, I am staying in the female hostel.I and to report, some of them call me via phone. He sent to me from the shelter to come and talk with you.So please do not let me call, because I need to hear your voice too.
Therefore, which helps me that I'd like to have your data, such as:
1.Your Full Name
2.Your address
3.Your occupation.
4.your telephone or fax number.
Ii immediately receive this will give you contact the bank where the money was deposited for you to contact them.
Goodbye and take good care of yourself and have a good day.
Sincerly Sincerely,
ann


ann

my

 
     

If you received a similar letter, please ignore it. Do not answer it. If you do, you will end up on more of the mailing lists used by the criminals behind this fraud. Read more....

 

Copyright © 2004-2015 419.bittenus.com. All rights reserved. Updated 04-Feb-2018