Miss Young

Hello, I am Miss Young. I received the following email. It is a socalled "Advance Fee Fraud" letter, where I am promised millions for my assistance. These stories are all lies, and if I respond, sooner or later I will be asked to pay a fee. If I pay, another fee will quickly come up, and it will continue that way until I give up or run out of money. I will never see the millions, because they never existed.

If you received a similar email, you should go to the homepage to read more about 419 fraud.


Mrs

czech

> Od: "Loveline Love" <loveline111@yahoo.com>
> Datum: 29.09.2009 22:50
> Předmět: greetings
>
Dearest One,
Jsem vce než ťastn, aby vm m informace,
Jak byl dnen den?. Mine je zima tady v Dakaru v Senegalu kvůli počas hamattan.My jmno je miss loveline maxwell 23yrs star jedin a nikdy se vzal, j jsem z Librie v zpadn Africe a j jsem v současn době pobvaj v tboře Zde v Dakaru v Senegalu v důsledku občansk vlky, kter byla svedena v m zemi.
Můj zesnul otec Dr. Frank Maxwell byl ředitelem Mabcocoa and Associates (Ltd) a byl tak osobn poradce nae bval hlava sttu. před povstalci napadli naeho domu jedna rna a zabil ho s mou matkou chladnokrevně.
Je to jen mě, že je naživu, a teď se mi podařilo, aby sv cesty do zpadoafrick země, Senegalu, kde žiji nyn jako refugee.I bych vědět vce o you.Your likes a odpory, zliby a co dělte v současn době. J vm řekne vc o sobě ve svm přtm mail.Attached tady je můj obrzek. Doufat, že slyet
od vs.
S pozdravem
LovelineDearest One,
I am more than happy to give you my details,
How was your day today?.Mine is cold over here in Dakar Senegal due to the weather of hamattan.My name is miss loveline maxwell 23yrs old single and never married, i am from Liberia in West Africa and presently i am residing in the camp here in Dakar Senegal as a result of the civil war that was fought in my country.
My late father Dr. maxwell frank was the managing director of Mabcocoa and Associates (Ltd) and he was also the personal adviser to our former head of state. before the rebels attacked our house one early morning and killed him with my mother in cold blood.
It's only me that is alive now and i managed to make my way to a West African country Senegal where i am living now as a refugee.I would like to know more about you.Your likes and dislikes,your hobbies and what you are doing presently. I will tell you more about myself in my next mail.Attached here is my picture. Hoping to hear
from you.
Yours
Loveline


271847914
260831760
 
Mrs

> Od: "Loveline Love" <loveline111@yahoo.com>
> Datum: 01.10.2009 16:47
> Předmět: HONEY PLEASE CONTACT THE BANK FOR MORE DETAILS.

Only In My Mind '
Jsem rd, že vm řct, že jsem appriciate Va firmy a ve, co mi řekl, budu tak rd, že tě vidm z oč do oč "Jen vm, že jsem hledal způsob, jak vyjt
odsud a start-up to je m vzděln a zroveň nejsem hidding nic pro vs kontaktovat pouze tto banky a zskat penze, aby n nov rok bude s prosperitou
opravdu, můžete mi řkat dnes 1 oclock Senegal čas a čslo telefonu Reverand jsem dal vm budu čekat na vai vzvu budu velmi rd, že tě slym.
Chci, abyste věděli, že předtm, než jsem se s vmi Modlil jsem se a postili se, jak jsem prosil Boha, aby mi ukzal nějak subjekt, jako jste vy, kdo se starat, kdo mě bude, když se mu vlastn, a pak jsem viděl v profil, kter uzavřeno dolu a vy je typ člověka, hledm, kupředu strvit zbytek života with.I nebudu dvat svoji lsku jinou osobu, kterou uspokoj mě, tak nemůžeme hledat jinou osobu. Prosm Neřekla jsem nikomu kromě vs o existenci těchto peněz a budu rd, abyste si jej pečlivě uschovejte tajemstv jinch lid, protože, protože je (penze) vechny oči se na to. Pamatovat Doufm, že jste Zlato! to je důvod, proč vm dvm vechno informace
M lska je pro vs a vy sm, budu
chtěl slyet v hlas, prosm, stač zavolat na Rev s (00221 764746347) a řekněte mu, že chcete mluvit se mnou a on pole pro mě okamžitě. Můžete volat Reverend kolem 1pm mi, když jsem tam budou čekat sv nalhav voln a zeptat se ho nejlep čas, aby mi zavolal. Informoval jsem o mch plnech banky tvrd, tyto penze a jedin, co mi je hledat zahraničnho partnera, kter bude stt za mě dky m ne věku a postaven uprchlka a zkony tto country.You Bude mt 15% z celkov čstky peněz mi pomhali a zbyl penze budou řzeny vm v nějak obchodn dle Vaeho vběru.
V tto oblasti budu rd vs kontaktovat banku okamžitě s touto informac, řekněte jim, že jste moji zahraničnho partnera, a že chcete vědět, možnosti pomoci mi můj přenos 6.5million dolarů uloženy mho zesnulho otce, jehož jsem přbuzn k n. na vaem čtu ve vaem
země.
Kontaktn informace banky se takto, Standard Chartered Bank PLC v Londně, Peter Sands vkonn ředitel finance / zahraničn transfer důstojnk E-mail (Standar@24.com)
OR
(stndrdchrtrd@gmail.com)

Name Of TheTransfer osoba je pan Petr Sands, telefonn čsla +447031 847746 nebo +44703w-804-699
Můj otec je čslo čtu je BLB745008901546/QB/91/A. Kontakt je nyn na to, jak převst 6,5 dolar (SixMillion pět set tisc americkch dolarů) uložily můj zesnul otec, kter jsem loveline Maxwell je nejbliž přbuzn.
M drah Jsem rd, že Bůh vs přivedlo do mě z tto situace, a slibuji, že se věcn a stejně budete potřebovat v každm jsou v mm životě Včetně investovat penze, protože jsem jetě přli mlad, aby ji řdit. Jak jsem řkal už předtm, tento kemp je stejně jako vězen, a modlm se odstěhovat odsud co nejdřve. Prosm, ujistěte se, že jste
kontaktovat banku tak, že po převodu můžete poslat penze z peněz, kter pro mě připravila m cestovn dokumenty, kter s vmi setkat ve va zemi. Očekvan slyet od vs nejbliž!. Yours forever! V
lska
LovelineMy Only In Mind'

I am glad to tell you that I appriciate your company and all you told me,I will also like to see you face to face" Just know that am looking for a way to come out
of here and start-up my education thats while am not hidding any thing for you; Only contact this Bank and get this money so that our new year will be with prosperity
indeed,you can call me today by 1,oclock senegal time with the Reverand phone number I gave to you I will be waiting for your call I will be very happy to hear your voice.
I want you to know that before I contacted you I prayed and fasted as i asked God to show me some body like you who is caring, who will take me as he takes his self, then i saw your profile that you matched mine and you are the type of person I am looking, forward to spend the rest of my life with.I am not going to give your love to another person you will satisfy me,So can't look for another person . Please i have not told anyone except you about the existence of this money and I will like you to please keep it secret to other people because since it is (MONEY) all eyes will be on it. Remember I trust you Honey! that is why I am giving you all this informations
My love is for you and you alone, I will
like to hear your voice please, just call the Rev with (00221 764746347) and tell him that you want to speak with me and he will send for me immediately. You can call the Reverend around 1pm my time I will be there waiting your urgent call and ask him the best time to call me. I have informed the bank about my plans to claim, this money and the only thing they told me is to look for a foreign partner who will stand on my behalf due to my not of age and refugee status and the laws of this country.You will have 15% of the total money helping me and the remaining money will be managed by you in any business of your choice.
In this regards i will like you to contact the bank immediately with this information, tell them that you are my foreign partner and that you want to know the possibilities of assisting me transfer my 6.5million dollars deposited by my late father of which i am the next of kin to it. in your account in your
country.
The contact information of th e Bank are as follows,Standard Chartered Bank PLC London, Mr Peter Sands Executive Director of finance/Foreign transfer officer Email () <scharteredbankste@gmail.com>
OR

(stndrdchrtrd@gmail.com) <petersands4scbnlondo@gmail.com>

The Name Of TheTransfer officer is Mr. Peter Sands, Telephone numbers
+447031 847746 or +44703w-804-699
My Father's Account Number is BLB745008901546/QB/91/A. Contact them now on how to transfer the $6.5 (SixMillion Five Hundred Thousand US Dollars) deposited by my late father which I loveline Maxwell is the next of kin.
My dear I am glad that God has brought you to see me out from this situation and i promise to be kind and will equally need you in every are of my life Including investing this money since i am still too young to manage it. As I told you before, this camp is just like a prison and my prayers is to move out from here as soon as possible. P lease make sure that you
contact the bank so that after the transfer you can send some money from that money for me to prepare my travelling documents to meet with you in your country. Awaiting to hear from you soonest!.Yours forever! In
love
Loveline

 

 
     

If you received a similar letter, please ignore it. Do not answer it. If you do, you will end up on more of the mailing lists used by the criminals behind this fraud. Read more....

 

Copyright © 2004-2015 419.bittenus.com. All rights reserved. Updated 04-Feb-2018